Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Ngày 12/12/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quy trình “Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghịqua đưòng dây nóng của hệ thống cơ quan Thi hành án dân sụ” kèm theo Quyết định số 1167/QĐ-TCTHADS của Tông Cục trưởng Tông cục Thi hành án dân sự. Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xử lý thông tin do các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.