Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS

21/05/2019


LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái
 
Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Văn Sơn
Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Văn Lực
Phó Tổng cục trưởng
Trần Thị Phương Hoa
Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Thắng Lợi
 
THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1
Đặng Văn Huy
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3
Hoàng Thế Anh
   
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2
Nguyễn Thị Hoàng Giang
Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lê Anh Tuấn
   
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Nguyễn Ngọc Vũ
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Huy Hùng
   
 
Chánh Văn phòng Tổng cục
Phan Huy Hiếu
 


Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số  61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự có cơ cấu tổ chức:

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự
Tổng cục Thi hành án dân sự được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất, có cơ cấu tổ chức như sau:
1. Cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự ở Trung ương:
a) Vụ Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, trọng tài thương mại (gọi tắt là Vụ nghiệp vụ 1);
b) Vụ Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định phá sản; phần dân sự, tiền, tài sản, vật chứng trong bản án, quyết định hình sự và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 2);
c) Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3);
d) Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
đ) Vụ Tổ chức cán bộ;
e) Vụ Kế hoạch - Tài chính;
g) Văn phòng;
h) Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.
Các tổ chức quy định từ Điểm a đến Điểm g Khoản 1 Điều này là các tổ chức hành chính giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Tổ chức quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều này là tổ chức sự nghiệp công lập.

2. Cơ quan Thi hành án dân sự ở địa phương:
a) Cục Thi hành án dân sự ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự;
b) Chi cục Thi hành án dân sự ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện) trực thuộc Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh.
Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở riêng theo quy định của pháp luật.


Các tin khác