Sign In

Thông báo số 2550/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Huỳnh Đức Thư của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (07/12/2023)

Thông báo số 2550/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Huỳnh Đức Thư của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 570/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà (07/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, cụ thể: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 212, tờ bản đồ số 98, địa chỉ: Đường Ngô Quyền (Kho giao nhận kho vận ngoại thương cũ), phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 482915, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H06745 do UBND quận Sơn Trà cấp ngày 17/10/2007, chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho bà Đặng Thị Bích Liên ngày 03/7/2008.

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 570/TB-CCTHADS ngày 07/12/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà (07/12/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, cụ thể: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 212, tờ bản đồ số 98, địa chỉ: Đường Ngô Quyền (Kho giao nhận kho vận ngoại thương cũ), phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 482915, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H06745 do UBND quận Sơn Trà cấp ngày 17/10/2007, chỉnh lý biến động chuyển nhượng cho bà Đặng Thị Bích Liên ngày 03/7/2008.

Chi cục Thi hnahf án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo bán đấu giá tài sản số 562/TB-HDTV ngày 07/12/2023 (07/12/2023)

Chi cục Thi hnahf án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo bán đấu giá tài sản số 562/TB-HDTV ngày 07/12/2023

Chi cục Thi hnahf án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo bán đấu giá tài sản số 563/TB-HDTV ngày 07/12/2023 (07/12/2023)

Chi cục Thi hnahf án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo bán đấu giá tài sản số 563/TB-HDTV ngày 07/12/2023

Chi cục Thi hnahf án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo bán đấu giá tài sản số 564/TB-HDTV ngày 07/12/2023 (07/12/2023)

Chi cục Thi hnahf án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo bán đấu giá tài sản số 564/TB-HDTV ngày 07/12/2023
Các tin đã đưa ngày: