Công văn về việc xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách nhà nước

12/01/2012

Ngày 11/01/2012, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành công văn số 66/TCTHADS–KHTC về việc xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách nhà nước.