Khen thưởng công tác văn phòng đối với tập thể và cá nhân tại cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TCTHADS ngày 09/01/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) và Quyết định số  405/QĐ-TCTHADS ngày 19/3/2018 về việc kiểm tra chuyên đề về công tác văn phòng, thi đua khen thưởng tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 30/3/2018, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự do Văn phòng Tổng cục được giao chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác văn phòng và thi đua khen thưởng tại các địa phương nêu trên.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung phục vụ xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự năm 2018

Ngày 30/01/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 346/TCTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự rà soát, sửa đổi, bổ sung phục vụ xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự năm 2018
Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Quyết định số l74/QĐ-BTP ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2018, để có cơ sở thực hiện bình xét, chấm điểm thi đua xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự phối họp với Vụ Thi đua, khen thưởng xây dụng 02 Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng đối với các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự.

Nhiều tập thể, cá nhân các cơ quan thi hành án dân sự được khen thưởng năm 2017

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2652/QĐ-BTP, Quyết định số 2653/QĐ-BTP, Quyết định số 2655/QĐ-BTP, Quyết định số 2659/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 285 tập thể; tặng Bằng khen cho 73 tập thể, 249 cá nhân; tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp" cho 52 tập thể; công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp" cho 43 cá nhân khối các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
 

Kết quả xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2651/QĐ-BTP, Quyết định số 2656/QĐ-BTP về việc xếp hạng Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.
 

Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2018 trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Để triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 194/TCTHADS-VP ngày 16/01/2018 hướng dẫn hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2018. Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018.

Kết quả đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tư pháp

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 25/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017, trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị, Vụ Thi đua – Khen thưởng (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngànhTư pháp) đã tổng hợp kết quả đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, trong đó: