Quyết định công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

17/11/2009

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 2999/QĐ-BTP công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự là cơ quan quản lý thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

Tổng cục Thi hành án dân sự có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Về cơ cấu tổ chức, cán bộ:

Tổng cục Thi hành án dân sự có cơ cấu tổ chức, cán bộ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2009.