Hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án

09/07/2007

Ngày 05/7/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số: 06 /2007/TT-BTP "hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án". Thông tư này thay thế Thông tư số 67/TT-THA ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tư pháp "hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự".Nội dung Thông tư "hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án" quy định 06 vấn đề cơ bản như sau: quy định về việc lập, sử dụng bảo quản và lưu trữ sổ sách hồ sơ thi hành án; quy định về việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản bị kê biên, tạm giữ; quy định về hoạt động thu chi tiền thi hành án; quy định về chế độ kiểm tra công tác thi hành án; quy định về chế độ thông tin và báo cáo công tác thi hành án; quy định về việc tổ chức thực hiện thông tư. Thông tư này cũng quy định về vấn đề chuyển tiếp, cụ thể: những quy định về việc tổ chức hoạt động thi hành án dân sự trước đây không còn phù hợp với quy định của Thông tư này thì không được áp dụng để giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự. Đối với các vụ việc thi hành án đã được thụ lý trước ngày Thông tư "hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự" có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa được giải quyết xong (do đang thi hành đều, dở dang hoặc có kháng nghị...) thì giải quyết theo quy định tại Thông tư này và những quy định của các văn bản pháp luật trước đây không trái với quy định của Thông tư này.

Việc ban hành Thông tư " hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án " đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án; tạo ra những khuôn khổ pháp lý cần thiết về trình tự, thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án và  khắc phục một số vấn đề bất cập của Thông tư số 67/TT-THA ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tư pháp nảy sinh trong thời kỳ mới, nhằm cụ thể hoá các quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Thông tư số:  06 /2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ Tư pháp  có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.