Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trong Hệ thống thi hành án dân sự

15/01/2020
Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.


Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/01/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 134/TCTHADS-NV3 yêu cầu Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị đến các phòng chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn và nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:
a) Thủ trưởng các cơ quan THADS và đội ngũ Chấp hành viên cần nhận thức đúng và đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hệ thống THADS trong việc giúp Chính phủ, Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính, trong việc giúp Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
b) Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giúp Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và quản lý nhà nước về thi hành án hành chính tại các địa phương, đơn vị; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
c) Thực hiện theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Tòa án chuyển giao; thực hiện đăng tải công khai thông tin người phải thi hành án không chấp hành án hành chính theo đúng quy định tại Quy chế công khai thông tin về việc không chấp hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2017 của Tổng cục THADS.
d) Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính cho đội ngũ Chấp hành viên để nâng cao chất lượng theo dõi việc thi hành án hành chính, bảo đảm công tác theo dõi thi hành án hành chính của hệ thống THADS được triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần đưa công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp ngày càng đi vào nền nếp.
đ) Chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan tư pháp thuộc UBND cùng cấp trên địa bàn trong hoạt động theo dõi thi hành án hành chính, giúp UBND, Chủ tịch UBND thực hiện đúng, đầy đủ pháp luật tố tụng hành chính và thi hành kịp thời, đầy đủ nội dung mà bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã tuyên.
e) Thực hiện tốt công tác thống kê; tổng hợp chính xác, đầy đủ tình hình thi hành án hành chính ở địa phương thuộc trách nhiệm theo dõi; phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan tư pháp thuộc UBND cùng cấp trong việc đối chiếu số liệu. Đối với những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành, nắm rõ tiến độ và nguyên nhân của việc chậm/chưa thi hành án hành chính từ phía các đương sự làm cơ sở cho việc kiến nghị các giải pháp để bản án, quyết định của Tòa án được thi hành dứt điểm.
g) Tiếp tục rà soát các quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ, kịp thời báo cáo Tổng cục THADS để kiến nghị Bộ Tư pháp, Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả trên thực tế.
Nguyễn Thị Kim Quy
Vụ Nghiệp vụ 3 - Tổng cục Thi hành án dân sự
File đính kèm