Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự

01/07/2020
Ngày 30/6/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký ban hành Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS về việc ban hành quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự.


Quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự gồm 3 Chương, 12 Điều.
Quy định này quy định nội dung, hình thức báo cáo; các loại báo cáo; kỳ báo cáo; đề cương báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự.
Quy định này không áp dụng đối với chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; Chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước.
Quy định này được áp dụng đối với Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.