Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị báo cáo kết quả triển khai thí điểm thu, nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

30/10/2023


Ngày 30/10/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 4058/TCTHADS-NV3 về việc báo cáo kết quả triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, theo đó:
Thực hiện Quyết định số 802/QĐ-TCTHADS ngày 14/8/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, từ ngày 21/8/2023 đến hết ngày 31/10/2023, việc thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được thực hiện tại 35 Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thuộc Cục THADS các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Ngãi, Gia Lai.
Theo Công văn số 2944/TCTHADS-NV3 ngày 14/8/2023 về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, sau khi kết thúc thời gian triển khai thí điểm, trước ngày 04/11/2023, Cục THADS các tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm báo cáo kết quả thí điểm, tổng hợp ý kiến đánh giá, góp ý của các công chức được phân công thực hiện. Báo cáo bám sát nội dung theo yêu cầu, cụ thể như sau:
1. Kết quả công tác triển khai thực hiện
- Việc triển khai các chỉ đạo của Tổng cục;
- Công tác triển khai, chỉ đạo của Cục THADS và Lãnh đạo Chi cục THADS;
- Việc thực hiện của các công chức được phân công thực hiện thí điểm;
- Công tác phối hợp với Toà án nhân dân trong thu tạm ứng án phí, lệ phí và tổng hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc;
- Việc phối hợp với Kho bạc nhà nước, ngân hàng, trung gian thanh toán trong việc tra soát các khoản thu, các khoản đã được chuyển về tài khoản của cơ quan THADS mở tại Kho bạc nhà nước).
2, Kết quả triển khai từ ngày 21/8/2023 đến ngày 31/10/2023
Đối với các nội dung cụ thể sau:
+ Số lượng thông báo thu tiền tạm ứng án phí được chuyển cho cơ quan THADS;
+ Số tiền theo thông báo thu tiền tạm ứng án phí được chuyển cho cơ quan THADS;
+ Số lượng thông báo thu tiền tạm ứng án phí không có mã thông báo để đương sự nộp tiền trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;
+ Số việc và số tiền đương sự đã nộp (trong đó nêu rõ số việc và tiền nộp trên cổng dịch vụ công; số việc và tiền nộp trực tiếp);
+ Số lượng vụ việc nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đã chuyển tiền thành công đến tài khoản của cơ quan THADS;
+ Số tiền các vụ việc nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đã chuyển tiền thành công đến tài khoản của cơ quan THADS;
+ Số lượng vụ việc theo phản ánh của đương sự đã nộp, nhưng ngân hàng, đơn vị thanh toán trung gian tự động hoàn lại tiền cho đương sự;
+ Số lượng vụ việc đương sự nộp tiền thành công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhưng tiền không về được tài khoản của cơ quan THADS tại Kho bạc Nhà nước.
         (Cụ thể tại phục lục kèm theo công văn này)
3. Đánh giá
3.1. Thuận lợi
3.2. Khó khăn, vướng mắc
- Về thể chế;
- Về tổ chức thực hiện;
- Về công tác phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp;
- Về kỹ thuật;
- Về trang thiết bị, phương tiện;
- Về phía đương sự.
3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc
- Nguyên nhân chủ quan;
- Nguyên nhân khách quan.
4. Đề xuất, kiến nghị
4.1. Đối với Tòa án nhân dân tối cao
4.2. Đối với Tổng cục THADS
Gửi báo cáo về Tổng cục THADS trước ngày 04/11/2023 (qua Vụ Nghiệp vụ 3, email: phamngocanh@moj.gov.vn) để tổng hợp, phối hợp với Vụ Tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao đánh giá kết quả triển khai thí điểm, xây dựng báo cáo Lãnh đạo hai đơn vị.
Tổng cục THADS đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai nghiêm túc, kịp thời việc triển khai thực hiện./.