Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

06/02/2024


Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BTP ngày 23/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 01/02/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 142/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng (Tổ xử lý nợ xấu).
Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Tổng cục THADS đã ban hành Công văn số 508/TCTHADS-NV1 ngày 05/02/2024 triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của Tổ xử lý nợ xấu. Theo đó, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:
1. Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Quyết định số 142/QĐ-TCTHADS ngày 01/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch của Tổng cục, các đơn vị xây dựng Kế hoạch tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đảm bảo kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2024 đạt tỷ lệ cao hơn năm 2023 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
2. Đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên tập trung rà soát kỹ những vụ việc còn tồn đọng, liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đảm bảo giá trị tài sản bảo đảm thu hồi hiệu quả nhất.
Phân công Lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả tổ chức thi hành án đối với những vụ việc phức tạp, có giá trị lớn; những vụ việc trên 03 năm chưa thi hành xong.
 Đối với những vụ việc chậm thi hành án do nguyên nhân chủ quan của cá nhân, đơn vị cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm, đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
3. Theo Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng thì thời hạn áp dụng quy định Nghị quyết số 42 nêu trên có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023. Do đó, từ ngày 01/01/2024 cơ quan THADS sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức thi hành vụ việc có liên quan.
4. Quan tâm công tác kiểm tra, xử lý, trong đó lưu ý những đơn vị có số lượng vụ việc thi hành án lớn, tính chất phức tạp. Trường hợp nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời chỉ đạo tháo gỡ hoặc báo cáo xin ý kiến cơ quan cấp trên. Trên cơ sở kết quả thực hiện của Cục THADS, Tổng cục THADS sẽ lập các Đoàn kiểm tra đột xuất để phúc tra.