Kết quả đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tư pháp

11/11/2017
Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 25/01/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017, trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị, Vụ Thi đua – Khen thưởng (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngànhTư pháp) đã tổng hợp kết quả đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, trong đó:


1. Đối với tập thể
- Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến": 1.295 tập thể, trong đó, khối các đơn vị thuộc Bộ 260 tập thể, khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 1.035 tập thể;
- Danh hiệu "Tập thể lao động xuât sắc": 1.082 tập thể, trong đó, khối các đơn vị thuộc Bộ 228 tập thể, khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 854 tập thể;
- Danh hiệu "Cờ thi đua ngành Tư pháp": 248 tập thể, trong đó, khối các đơn vị thuộc Bộ 24 tập thể, khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 175 tập thể, khối các Sở Tư pháp 49 tập thể;
- Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ": 22 tập thể, trong đó, khối các đơn vị thuộc Bộ 10 tập thể, khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 12 tập thể.
2. Đối với cá nhân
- Danh hiệu "Lao động tiên tiến": 13.428 cá nhân, trong đó, khối các đơn vị thuộc Bộ 1.948 cá nhân, khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 11.480 cá nhân;
- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở": 4.623 cá nhân, trong đó, khối các đơn vị thuộc Bộ 1.135 cá nhân, khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 3.488 cá nhân;
- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp": 251 cá nhân, trong đó, khối các đơn vị thuộc Bộ 91 cá nhân, khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 158 cá nhân;
- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc": 08 cá nhân, trong đó, khối các đơn vị thuộc Bộ 01 cá nhân, khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 07 cá nhân.
Kết quả đăng ký cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua xem tại các file đính kèm./.


Các tin khác