Cơ quan thi hành án dân sự cần thường xuyên cập nhật thông tin về các tổ chức thẩm định giá và Thẩm định viên

16/04/2018
 
Thực hiện Điều 98, 99 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi năm 2014), sau khi kê biên tài sản, Chấp hành viên phải ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá để định giá tài sản kê biên trước khi tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, trong thời gian qua, còn xảy ra một số sai sót khá cơ bản trong quá trình thẩm định giá làm kéo dài thời gian thi hành án, đặc biệt là còn trình trạng Chấp hành viên thiếu thông tin, thiếu kiến thức hoặc nhầm lẫn khi ký hợp đồng với tổ chức thẩm định giá, với Thẩm định viên về giá không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Chính vì vậy, Nghị quyết số 31-NQ/BCS của Ban cán sự ngày 05/4/2018 vừa qua của Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của công tác THADS, thi hành án hành chính cũng đã yêu cầu tăng cường công tác thông tin, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về thẩm định giá cho đội ngũ công chức THADS.


Thực hiện Điều 34 Luật giá năm 2012, Thẩm định viên về giá là người có năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá, có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định; có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do cơ quan có thẩm quyền cấp; có Thẻ Thẩm định viên về giá theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh là theo Điều 35 Luật giá năm 2012  Thẩm định viên về giá hành nghề là người đủ tiêu chuẩn quy định nêu trên và phải có đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp thẩm định giá.
Theo Điều 38 Luật giá năm 2012, doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng chỉ được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, Điều 39 Luật giá năm 2012 quy định các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và Điều 40 Luật giá năm 2012 quy định các trường hợp bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
Thực hiện các quy định nêu trên, ngày 05/02/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 120/TB-BTC về việc công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2018 và một số văn bản cá biệt điều chỉnh danh sách nêu trên. Để tránh những sai sót không đáng có trong quá trình ký hợp đồng thẩm định giá như đã nêu trên, cơ quan THADS địa phương cần thường xuyên cập nhật danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá do Cục Quản lý giá Bộ Tài chính công bố tại địa chỉ: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/cqlg/r/m/hdtdg/dsdntdgddktdg?_afrLoop=33941473986473490#!%40%40%3F_afrLoop%3D33941473986473490%26centerWidth%3D100%2525%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D17dmqhoxk8_45
                                                                                                                     
Nguyễn Xuân Tùng   
Chánh Văn phòng Tổng cục THADS