Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa tại các cơ quan Thi hành án dân sự

05/10/2018
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), để đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ tại Bộ phận một cửa theo Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự, ngày 24/9/2018, Tổng cục THADS đã có Công văn số 3561/TCTHADS-NV3 khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa.


Theo đó, Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức thông qua việc thu thập kết quả trả lời các câu hỏi khảo sát, câu hỏi khảo sát được in vào mặt sau của Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả khi người dân đến cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu thực hiện 05 thủ tục hành chính: (1) Quyết định thi hành án theo yêu cầu, (2) Xác nhận kết quả thi hành án, (3) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, (4) Đề nghị miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án, (5) Đề nghị miễn giảm phí thi hành án. Tại các Cục và Chi cục thi hành án dân sự được khảo sát, công chức Bộ phận một cửa sẽ thực hiện phát và thu Phiếu hẹn theo đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa. Khi phát phiếu, công chức Bộ phận một cửa giải thích cho người dân, tổ chức biết mục tiêu của việc khảo sát, hướng dẫn người dân, tổ chức cách thức điền phiếu.
Việc khảo sát sẽ đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về 04 tiêu chí cơ bản liên quan trực tiếp tới các hoạt động phục vụ của Bộ phận một cửa tại các cơ quan THADS gồm: tiếp cận dịch vụ hành chính công, công chức trực tiếp giải quyết công việc, thủ tục hành chính, kết quả cung ứng dịch vụ.
Công việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa được triển khai tại các cơ quan THADS từ ngày 25/9/2018 cho đến khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với quy định mới về khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về Bộ phận một cửa có hiệu lực thi hành.
Trước mắt để có đánh giá của người dân, tổ chức tại thời điểm 01 năm triển khai cơ chế một cửa, các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc TW sẽ tổng hợp tình hình và kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân tại các Cục và Chi cục THADS trực thuộc đưa vào nội dung báo cáo sơ kết theo Kế hoạch số 2588/KH-TCTHADS ngày 18/7/2018 của TCTHADS (từ khi triển khai khảo sát đến hết 15/10/2018).
Vụ Nghiệp vụ 3 - Tổng cục THADS