Nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự

14/02/2023
Thời gian qua, dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, công tác chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) được quan tâm, chú trọng từ nhận thức đến hành động. Ngày 30/9/2021 Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS về Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025.
 


Toàn hệ thống THADS đã rất chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, sai phạm. Việc ban hành, tham mưu ban hành các văn bản từ Trung ương, đến cấp cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS được chú trọng (Tổng cục THADS đã tham mưu để Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trình Ban bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS). 63/63 Cục THADS đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025. Riêng năm 2022, Tổng cục THADS đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo điều hành; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Tổng cục THADS đối với các cơ quan THADS địa phương đối với công tác chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS được thực hiện thường xuyên với nhiều biện pháp giải pháp hữu hiệu. Từ năm 2020 đến nay Tổng cục THADS đã tổ chức kiểm tra nhiều cuộc, trong đó 02 cuộc kiểm tra chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, chưa kể công tác kiểm tra Đảng, giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc các cấp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, sai phạm; công tác bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị được quan tâm, đẩy mạnh… Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, tự kiểm tra để chủ động phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống đã làm thay đổi từ nhận thức, đến hành động ở các cơ quan THADS. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong tổ chức THADS tại địa phương được tăng cường. Tổng cục THADS cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ 06 biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng trong toàn Hệ thống THADS (từ việc công khai minh bạch; xây dựng định mức tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác, điều động, luân chuyển; việc kê khai tài sản đúng quy định của pháp luật…). Tổng cục THADS đã chỉ đạo thực hiện thường xuyên chế độ tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ đối với 8/8 đơn vị thuộc Tổng cục; kiểm tra chuyên đề đối với 7 Cục THADS; duy trì các Tổ thẩm tra kết quả tự kiểm tra của các Cục THADS được thành lập năm 2021. Từ năm 2020 phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan THADS đã xử lý 05 vụ/6 trường hợp, chuyển cơ quan xử lý 08 vụ/09 trường hợp; thu hồi hơn 4.001.970.885 đồng và nhiều biện pháp khác.
Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS ở một số địa phương chưa bài bản, có nơi chưa chú trọng đúng mức. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các cơ quan đối với công chức trong từng đơn vị đôi lúc chưa chặt chẽ; một số nơi chưa kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, có trường hợp phải xử lý hình sự (nội dung này Tổng cục đã thông tin, báo chí nêu). Công tác kiểm tra, nhất là tự kiểm tra có nơi vẫn chưa tốt, hình thức, chiếu lệ. Một số lĩnh vực trọng điểm, dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực, tham nhũng nhưng Thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên chưa quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác đấu giá, quản lý tiền, tài sản thu được khi xử lý tài sản thi hành án, cá biệt có trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định đã được cơ quan thi hành án dân sự phát hiện xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; thu chi THADS sai quy định.
Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, ngày 19/01/2023 Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã yêu cầu:
1. Toàn Hệ thống THADS tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm và các chỉ đạo của Tổng cục về phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong từng lĩnh vực hoạt động.
 2. Giao Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Hoàn thiện Báo cáo của Tổng cục THADS về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 báo cáo Lãnh đạo Bộ. Tham mưu để lãnh đạo Tổng cục trình Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026. Tham mưu để lãnh đạo Tổng Cục chuẩn bị buổi làm việc của Thứ trưởng phụ trách với tập thể lãnh đạo Tổng cục và Cục THADS TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tổng cục làm việc với Cục THADS thành phố Cần Thơ, Hải Phòng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước 20/02/2023. Nắm chắc tình hình, nhận diện đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Tổng cục để có biện pháp, giải pháp xử lý ngay đối với những địa phương yếu kém, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.
 3. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong từng đơn vị và toàn Hệ thống THADS về phòng, chống tham nhũng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Chú trọng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, với xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong cơ quan THADS.
 Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS định kỳ hằng quý hoặc đột xuất tổng hợp, thông tin về các dạng sai phạm, tiêu cực, tham nhũng gặp phải thông qua thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS để các địa phương biết có biện pháp phòng ngừa, không lặp lại các sai phạm tương tự. Chú trọng thông tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác.
 Kiên trì rèn luyện liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức của từng đơn vị trong Hệ thống. Trước hết, phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; thực hiện tốt quy tắc ứng xử ngành tư pháp, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên. Thường xuyên sinh hoạt chính trị, chuyên môn và thực hiện giải pháp phù hợp để Đảng viên, công chức trong từng đơn vị của Hệ thống THADS chấp hành tốt "bốn không" (không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng).
 4. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác THADS, dễ xảy ra các khe hở bị lợi dụng, tạo cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng". Giao Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tâp trung nghiên cứu, tổng kết đánh giá, tiến tới tham mưu để Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật THADS; Luật Đấu giá tài sản liên quan đến THADS; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn Luật THADS. Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các quy định liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, tài chính, tạo hành lang pháp lý vừa thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện công vụ, vừa ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong Hệ thống THADS. Tham mưu trình Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026, tạo cơ sở chính trị, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành đối với công cuộc đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong THADS.
 5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ THADS có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục THADS, các cấp ủy đảng trong cơ quan THADS phải tăng cường quản lý, giám sát đảng viên, công chức để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.
 Quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn trong từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường giám sát của tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan THADS từ trên xuống, giám sát từ dưới lên, phát huy vai trò giám sát lẫn nhau trong cùng cấp, tăng cường quản lý, giám sát thường ngày đối với đảng viên, cán bộ lãnh đạo, Chấp hành viên (nhất là khi đi công tác ở ngoài đơn vị, đi xác minh, tổ chức thi hành án). Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, trường hợp vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì Thủ trưởng cơ quan THADS địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không "rút kinh nghiệm" chung chung.
 6. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với những nội dung nhạy cảm, dễ sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong một số khâu của quá trình THADS:
 - Đối với bán đấu giá tài sản THADS: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Cục trưởng về rà soát, lập danh sách toàn bộ các vụ việc bán đấu giá thành nhưng đến nay chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá hoặc đã giao tài sản nhưng chưa xử lý xong khoản tiền bán tài sản, chưa thanh toán tiền cho người được thi hành án; nêu rõ nguyên nhân chưa giao được tài sản, chưa thanh toán tiền thi hành án theo quy định. Trên cơ sở tổng hợp kết quả, Vụ Nghiệp vụ 1 của Tổng cục chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp ngay trong Quý I/2023.
 Cục trưởng Cục THADS tập trung chỉ đạo các Chi cục THADS, Chấp hành viên trên địa bàn rà soát, phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá đối với những vụ việc đã đấu giá thành; yêu cầu các đơn vị, Chấp hành viên, đội ngũ Kế toán, Thủ quỹ thực hiện nghiêm việc quản lý tiền, tài sản thi hành án, nhất là số tiền chưa xử lý đang gửi tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng, tránh để xảy ra vi phạm, tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng. Mỗi công chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nội dung này. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường của bất cứ công chức nào liên quan đến việc bán đấu giá tài sản thi hành án, quản lý tiền, tài sản thi hành án thì có thể báo cáo với Thủ trưởng trực tiếp và Thủ trưởng cấp trên để xử lý theo quy định. 
 Cục trưởng các Cục THADS tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác thẩm định giá đấu giá tài sản của Cục và các Chi cục THADS trên địa bàn. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải kiên quyết xử lý, chú trọng khắc phục hậu quả (nếu có), tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra sai sót, vi phạm. Trường hợp nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phối với các cơ quan có liên quan, chuyển cho cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Cục trưởng về quản lý, chỉ đạo, không được để xảy ra các sai sót, vi phạm trong hoạt động này tại đơn vị, địa bàn.
 Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện nghiêm các quy định về bán đấu giá, quản lý tiền, tài sản thi hành án, việc gửi số tiền bán đấu giá tài sản nhưng chưa xử lý được tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng theo quy định, tại đơn vị mình. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Cục trưởng về quản lý, chỉ đạo, không được để xảy ra các sai sót, vi phạm trong hoạt động này tại đơn vị.
 Thủ trưởng các cơ quan THADS tập trung chỉ đạo việc thi hành án trên địa bàn; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về đấu giá tài sản thi hành án; thực hiện có hiệu quả Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án được (ban hành theo Quyết định số 1079/QĐ-THADS ngày 25/12/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS). Thường xuyên chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản, sớm giải quyết dứt điểm việc thi hành án; đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cá nhân, tổ chức; hạn chế sai phạm, rủi ro đối với cơ quan THADS và Chấp hành viên.
 Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất các giải pháp để sửa đổi quy định về bán đấu giá tài sản THADS, phù hợp với đặc thù của loại hình bán đấu giá này (hoàn thành trong Quý I/2023).
 - Đối với lĩnh vực tài chính kế toán, thu chi THADS: Đồng chí Lãnh đạo Tổng cục phụ trách lĩnh vực tài chính lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện phần mềm Biên lai điện tử để triển khai thí điểm tiến tới tổ chức toàn diện theo Đề án đã được Bộ trưởng phê duyệt.
 - Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp với các đơn vị kiểm tra công tác thu, chi, quản lý tiền thi hành án tại một số địa phương có người vi phạm trong tời gian qua và một số địa phương có số thu lớn. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để phòng ngừa tiêu cực trong lĩnh vực đầu tư công. Ngay trong Quý I/2023, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính của Tổng cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục THADS liên quan đến đầu tư công. Các Cục, Chi cục THADS tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công văn số 1668/TCTHADS-KHTC ngày 06/6/2022 và Công văn số 3347/TCTHADS-KHTC ngày 20/10/2022 trong việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý, kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ THADS, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội d
ung sau:
Chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm việc nộp tiền thi hành án vào quỹ cơ quan THADS theo quy định. Tất cả các khoản tiền thu được trong hoạt động THADS phải nộp ngay vào quỹ cơ quan THADS theo quy định. Trường hợp thu tiền thi hành án ở ngoài cơ quan THADS thì phải nộp ngay sau khi về đến cơ quan THADS. Thực hiện khóa sổ quỹ vào cuối mỗi ngày, sau khi khóa sổ phải đối chiếu giữa sổ tiền mặt của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ và tiền mặt tồn thực tế đảm bảo chính xác, khớp đúng. Định kỳ vào cuối tháng thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt hoặc kiểm kê bất thường nếu thấy cần thiết, kiểm kê chứng chỉ có giá và đối chiếu với ngân hàng đối với những khoản tiền gửi tiết kiệm.
 Chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát toàn bộ các khoản tiền thu chưa xử lý, các khoản tạm thu hiện còn tồn trên tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước hoặc đang gửi tiết kiệm để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục chi trả tiền cho đương sự bằng hình thức chuyển khoản. Định kỳ hàng tháng, quý, năm thực hiện đối chiếu tiền trên tài khoản tạm giữ với Kho bạc nhà nước.
 Khi thay đổi Kế toán, Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền đối với hoạt động kế toán nghiệp vụ thi hành án thì đơn vị phải thực hiện việc bàn giao theo quy định. Trước khi bàn giao phải thực hiện khóa sổ kế toán trên phần mềm, đối chiếu tiền gửi trên tài khoản tạm giữ với Kho bạc nhà nước, kiểm kê quỹ tiền mặt, chứng chỉ có giá, kiểm kê vật chứng, tài sản, in toàn bộ sổ kế toán, báo cáo kế toán đến thời điểm bàn giao và các tài liệu khác liên quan. Việc bàn giao phải được lập biên bản, có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan và có chứng kiến của Thủ trưởng đơn vị.
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ, những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp (Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án). Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác hàng năm, điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân không cao, uy tín giảm sút. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm về chuyên môn.
 Phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của chuyên quản để nắm bắt tình hình từ các địa bàn phụ trách để tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo đơn vị có biện pháp xử lý kịp thời hoặc tham mưu xử lý kịp thời các biểu hiện, nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, sai phạm.
 - Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với một số loại án: Vụ Nghiệp vụ 1 tiếp tục theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với các vụ việc án tín dụng Ngân hàng (nhất là những vụ việc từ 20 tỷ đồng trở lên, đã ba năm chưa thi hành xong). Vụ Nghiệp vụ 2 theo dõi, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với các vụ việc án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung theo dõi, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ việc án trọng điểm phức tạp, kéo dài.
 Cục trưởng Cục THADS: Chỉ đạo rà soát, đưa vào diện theo dõi, kiếm soát của Cục đối với các vụ án lớn, trọng điểm, bán đấu giá tài sản, án có điều kiện thi hành từ 01 năm trở lên chưa thi hành xong và định kỳ báo cáo kết quả về Tổng cục. Đối với các vụ việc phức tạp, cần thiết Cục trưởng thành lập Tổ công tác để hỗ trợ cho các Chi cục, bảo đảm vụ việc được thực hiện đúng quy định, không xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Chỉ đạo các đơn vị của Cục, Chi cục kiểm tra toàn diện các khoản tiền tồn đọng trong thi hành án dân sự (từ tiền bán đấu giá tài sản, tiền chờ chi trả thi hành án, các khoản tiền chưa xử lý đang gửi tại các tổ chức tín dụng, kho bạc,v.v) bảo đảm không được để sai sót vi phạm các quy định về nơi gửi, lãi xuất, thời hạn,v.v. Nghiêm cấm việc lấy tiền thi hành án gửi tiết kiệm lấy lãi trái quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra báo cáo về Tổng cục THADS trước ngày 15/4/2023.
 7. Các cơ quan THADS địa phương: Kiểm tra, rà soát văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền để tiếp tục có chỉ đạo cụ thể trong thời gian tới. Tiếp tục tranh thủ tối đa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương liên quan đến tổ chức, hoạt động THADS trên địa bàn, trong đó có cả công tác phòng ngừa, tiêu cực, xử lý sai phạm do tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan THADS.
 8. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương: Quán triệt, chỉ đạo đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định.
 Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục trong phạm vi lĩnh vực chức năng nhiệm vụ được giao bám sát địa phương, chủ động kiểm soát tình hình, tham mưu các biện pháp, giải pháp để tuyệt đối không được xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình không chỉ tại đơn vị mà còn ở địa phương. Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ, nhận diện đúng tình hình của các lĩnh vực, các địa bàn là các Cục THADS tỉnh, thành phố do mình phụ trách để đưa ra biện pháp, giải pháp phù hợp, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, sai phạm.
                     Anh Tuấn