Cà Mau: UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ THADS trên địa bàn tỉnh

30/10/2007
Để đảm bảo trách nhiệm phối hợp trong công tác THADS (THADS) giữa các ngành và UBND các huyện, thành phố ngày càng chặt chẽ, mang tính nguyên tắc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới được tốt hơn, theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, ngày 03/10/2007 UBND tỉnh Cà Mau đã ký Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ THADS trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quy chế có 7 Chương, 21 Điều, có hiệu lực từ ngày 19/10/2007