Bình Định: Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật Cục THADS tỉnh

23/06/2022
Ngày 21/6/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL), do ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch HĐPBGDPL tỉnh, Trưởng Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh dẫn đầu đã tổ chức kiểm tra công phổ biến giáo dục pháp luật tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự buổi kiểm tra, về phía Cục THADS tỉnh ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Cục trưởng và một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục.

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai, thực hiện công tác PBGDPL trong các cơ quan Thi hành án dân sự; thường xuyên tổ chức quán triệt các văn bản Luật, văn bản dưới Luật cho công chức và người lao động, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự; các văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương; kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là những quy định có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
Về các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban hàng tháng, hàng quý của cơ quan, hội đoàn thể như: Công đoàn, Chi hội luật gia, Lãnh đạo Cục đã tổ chức triển khai, quán triệt, hướng dẫn cho các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các văn bản mới ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ để kịp thời vận dụng thống nhất trong công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, thông qua Trang thông tin điện tử của Cục THADS, Cổng thông tin của Tổng cục, của Bộ Tư pháp, Báo Bình Định, Báo Pháp luật Việt Nam thường xuyên đăng tải các tin, bài viết để thông tin về các hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh hoặc các qui định mới ban hành liên quan trong lĩnh vực thi hành án dân sự nhằm tuyên truyền đến công chức, người lao động trong hệ thống THADS và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đặc biệt, trong hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động tiếp công dân, trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân, công tác tiếp nhận yêu cầu thi hành án đã tuyên truyền, giải thích quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan theo bản án, quyết định của Tòa án; động viên, giáo dục thuyết phục, làm rõ từng nội dung yêu cầu, kiến nghị phản ánh để các đối tượng nắm bắt và thực hiện. Ngoài ra, thông qua việc tổ chức thi hành án tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, cơ quan Thi hành án dân sự phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, giải thích các qui định pháp luật liên quan đến các quyền và nghĩa vụ về thi hành án dân sự của các bên, tạo sự đồng thuận để tự nguyện thực hiện bản án, quyết định của Tòa án hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Tại các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục duy trì, xây dựng Tủ sách pháp luật, nhằm phục vụ cho việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các qui định của pháp luật của các đối tượng liên quan; thường xuyên cập nhật, bổ sung các loại sách vào Tủ sách pháp luật để phục vụ cho tổ chức, cá nhân khi đến tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo các qui định pháp luật, nhất là những qui định liên quan đến thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt các qui định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.
Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả công tác PBGDPL của Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong thời gian qua, như: đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác PBGDPL trong các cơ quan Thi hành án dân sự; nội dung tuyên truyền luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành, công tác chuyên môn và các đối tượng có liên quan đến việc thi hành án. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật của tổ chức, cá nhân có liên quan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác PBGDPL, đề nghị của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh sớm có các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa công tác PBGDPL trong thời gian đến.
Hoàng Việt