Thi hành án Hậu Giang tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

17/01/2024


Để phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh của tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức và người lao động; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và phong trào thi đua, các cuộc vận động đã đ­ược phát động, triển khai trong năm 2023. Đồng thời, rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.
Cục Thi hành án hành án dân sự (THADS) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 theo đúng quy định của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Phước Toàn - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Lê Văn Nam - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh và tất cả đảng công chức, người lao động cùng tham dự.
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức và người lao động năm 2023, Cục THADS tỉnh Hậu Giang chỉ đạo toàn tỉnh tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, về việc đạt tỷ lệ 83,95% (vượt 1,15%); về tiền đạt tỷ lệ 51,24% (vượt 5,44%).
Hội nghị diễn ra nghiêm túc, với sự tập trung cao độ của công chức và người lao động trong tham gia góp ý xây dựng dự thảo Nghị quyết năm 2024, Quy chế chi tiêu nội bộ trên tinh thần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Để tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế… được ban hành áp dụng tại Cục THADS tỉnh, tại Hội nghị đã bầu tín nhiệm Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025 để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, danh sách đề cử với sự tín nhiêm cao của công chức và người lao động, kết quả bầu đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% đối với 03 đồng chí được đề cử.
Đồng chí Lê Phước Toàn - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao tinh thần của công chức, người lao động đã có sự quyết liệt, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, từ đó góp phần vào thành tích chung đạt được của đơn vị trong năm 2023. Năm 2024, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cao hơn, trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi công chức và người lao động phải nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức làm tròn trách nhiệm được giao. Để thực hiện được điều đó, trước hết là từng đồng chí Cấp ủy viên, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức người lao động không ngừng học tập chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nâng cao đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc, chấp hành kỷ cương, kỷ luật… quyết tâm xây dựng Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2024 đã biểu quyết thông qua. Đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, chủ động khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và khát vọng vương lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.
Trí Văn - Văn phòng Cục THADS tỉnh Hậu Giang