Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác THADS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

24/06/2024
Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng vừa ký ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 03/6/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS.


Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Chỉ thị nhìn nhận, trong những năm qua, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác THADS được nâng lên và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Bên cạnh đó, công tác THADS trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nhất là hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các tổ chức tín dụng, án có điều kiện thi hành chưa cao; công tác theo dõi, đôn đốc và tổ chức thi hành án hành chính, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nhận ủy thác lớn còn gặp nhiều khó khăn; chỉ tiêu về việc và giá trị thi hành án nhiều năm không hoàn thành kế hoạch đề ra.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, phấn đấu trở thành địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch ở mức khá trong toàn quốc, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi làm việc với Cục THADS TP. Đà Nẵng
Cụ thể, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác THADS nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thưTrung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng… Xác định công tác THADS là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.
Xác định công tác THADS là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương
 

Đối với Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo rà soát, kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các cơ quan liên quan của Trung ương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án những bản án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.
UBND thành phố xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong công tác THADS; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật THADS để người dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ, ý thức tự giác chấp hành bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ THADS…
UBND thành phố xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong công tác THADS; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật THADS để người dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ...

Các đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo tăng cường giám sát, vận động công tác THADS, nhất là công tác phối hợp và chấp hành pháp luật THADS của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Chi bộ, lãnh đạo Cục THADS thành phố tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ, hoạt động nghiệp vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng cơ quan thi hành án dân sự hai cấp đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa Cục THADS thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và trở thành đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm tiếp theo.
Quá trình tổ chức THA, phải coi trọng nguyên tắc vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; kiên quyết áp dụng và tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ trốn tránh, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ THA…