Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

28/08/2020
Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 1328/QĐ-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) gồm 02 Phần:

Phần 1. Danh mục thủ tục hành chính, trong đó gồm
- 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương ((1)Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự, (2) Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1), (3) Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 2));
- 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh ((1) Yêu cầu thi hành án dân sự, (2) Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án, (3) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, (4) Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án, (5) Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án, (6) Xác nhận kết quả thi hành án, (7) Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự, (8) Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1), (9) Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (làn 2));
- 08 thủ tục hành chính cấp huyện ((1) Yêu cầu thi hành án dân sự, (2) Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án, (3) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, (4) Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án, (5) Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án, (6) Xác nhận kết quả thi hành án, (7) Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự, (8) Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự).
 
Phần 2. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết về: Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, kết quả thực hiện thủ tục hành chính, lệ phí (nếu có), mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp và Quyết định số 767/QĐ-BTP ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp./.

Tải Quyết định và danh mục kèm theo tại file đính kèm.