Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của ngành Thi hành án dân sự

11/01/2011
Ngày 11 tháng 01 năm 2010, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính đã ký Quyết định số 29/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của ngành Thi hành án dân sự.


Nội dung Kế hoạch công tác năm 2011 của ngành Thi hành án dân sự tập trung vào chín nhóm công tác, gồm: xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, văn bản về thi hành án dân sự; tổ chức, cán bộ và xây dựng Ngành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự; công tác chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh; công tác kế hoạch, tài chính; công tác thông tin và thống kê dữ liệu thi hành án dân sự; công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án dân sự; công tác văn phòng và các công tác khác.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau:

Năm 2011, toàn ngành Thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm làm cho công tác thi hành án dân sự tiếp tục có chuyển biến tích cực và ngày càng đạt kết quả tốt hơn, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân. Để đạt được mục tiêu trên, toàn Ngành tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, văn bản về thi hành án dân sự

Về xây dựng các đề án, văn bản về thi hành án dân sự

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự; rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, trong đó có những văn bản đã nêu trong Báo cáo giám sát số 4291/BC-UBTP12 ngày 05/10/2010 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho hoạt động thi hành án dân sự; xây dựng và hoàn thiện các đề án, văn bản quy phạm nội bộ.

Về xây dựng văn bản pháp quy, Kế hoạch đã đưa ra chỉ tiêu: tập trung chỉnh lý, hoàn thiện các Dự thảo thông tư và thông tư liên tịch đã triển khai xây dựng từ năm 2010 để trình ký ban hành trong Quý I năm 2011; trong năm dự kiến chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp xây dựng 06 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng một số đề án quan trọng như Đề án xử lý án tồn đọng; Đề án cơ cấu, xác định vị trí công tác trong ngành Thi hành án dân sự từ năm 2011 đến năm 2015; Đề án Thành lập cơ quan Thi hành án  dân sự khu vực phù hợp với việc thành lập Toà án sơ thẩm khu vực... Việc chuẩn bị xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và phối hợp xây dựng các văn bản, đề án khác liên quan đến công tác thi hành án dân sự cũng đã được xác định rõ trong Kế hoạch.

Về triển khai thực hiện các đề án, văn bản về thi hành án dân sự

Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong toàn Ngành tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi hành án dân sự, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này; kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện các đề án, văn bản về thi hành án dân sự mới được ban hành, nhất là Đề án Xây dựng trụ sở và kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011- 2015 và Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011- 2015; thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình triển khai các đề án, văn bản về thi hành án dân sự, nhất là những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các biện pháp khắc phục cụ thể.

2. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Ngành

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ; tiếp tục tuyển chọn cán bộ, công chức đảm bảo đủ biên chế được giao; bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký, bảo đảm tất cả các đơn vị cơ bản có đủ các chức danh theo cơ cấu đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo Ngành.   

Về nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự; Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và Thư ký thi hành án dân sự.

- Tổ chức thi tuyển công chức để kịp thời tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế được phân bổ;

- Triển khai việc chuyển ngạch Chấp hành viên; tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp, trung cấp và phối hợp tổ chức thi tuyển Chấp hành viên cao cấp; tiếp tục bổ nhiệm Thẩm tra viên thi hành án và triển khai bổ nhiệm chức danh Thư ký thi hành án dân sự;

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án trong toàn hệ thống;

- Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo từ Tổng cục đến các Cục và Chi cục; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Ngành; tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo cấp trên và chính quyền địa phương, cũng như sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án dân sự;

- Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự;

- Tổ chức thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thi hành án; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

- Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bảo đảm các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, tạo không khí, môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự được làm việc, cống hiến, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự; động viên, thu hút những người có trình độ, năng lực, tâm huyết với Ngành.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự trong nhân dân; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án cho đội ngũ Chấp hành viên và cán bộ làm công tác thi hành án dân sự trong toàn hệ thống; phối hợp với Học viện Tư pháp chỉnh lý, biên soạn tài liệu đào tạo nguồn Chấp hành viên phù hợp với Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này; tiếp tục mở các lớp đào tạo nguồn Chấp hành viên cho cán bộ thi hành án có đủ điều kiện.

- Tổng cục phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí khác tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự trong cán bộ, công chức và nhân dân.

- Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự tại địa phương.

4. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Nhiệm vụ tổng quát là: Tiếp tục giao chỉ tiêu thi hành án năm 2011 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương theo hướng ít nhất đạt tỷ lệ bằng năm 2010, chỉ đạo thi hành án xong đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường công tác quản lý khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ

- Xây dựng và tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thi hành án năm 2011 cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự thi hành xong đạt 81% về việc và 61% về tiền; giảm tối thiểu 10% về việc, 5% về tiền chuyển kỳ sau so với năm 2010, trong đó chú trọng kiểm tra, theo dõi nhằm tạo chuyển biến về chất và bảo đảm tính chính xác, bền vững, kiên quyết không chạy theo thành tích.

- Tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án, nhất là việc tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài.

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án, bảo đảm chính xác về số án có điều kiện và số án không có điều kiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân loại án không chính xác, án có điều kiện chuyển sang án không có điều kiện thi hành.

- Hoàn thiện hồ sơ và phối hợp thực hiện xét miễn, giảm thi hành án đối với 100% số việc thuộc diện miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật, riêng đối với các việc có giá trị không quá 500.000 đồng phấn đấu hoàn thành trong Quý I năm 2011; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

- Giải quyết kịp thời các văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự; triển khai ngay việc rà soát và chỉ đạo xử lý dứt điểm những việc mà cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới xin ý kiến còn tồn đọng, hạn chế tình trạng chậm trễ trong hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; tổ chức chặt chẽ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên và chấn chỉnh kịp thời đối với những trường hợp không thực hiện, thực hiện chậm hoặc thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nhất là chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự.

- Thực hiện nghiêm quy định về quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự; tiếp tục tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và sự phối hợp của các ngành hữu quan trong việc tổ chức thi hành án tại địa phương; tăng cường công tác dân vận, giải thích, hướng dẫn để các đương sự tự giác thi hành án.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.

- Tiếp tục giải quyết hiệu quả đơn, thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, phấn đấu giải quyết xong đạt từ 85% trở lên số vụ việc thụ lý trong năm; giải quyết xong ít nhất 60% số vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền.

- Chỉ đạo và thực hiện việc phân loại đơn, thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; rà soát xác định rõ những vụ việc tồn đọng, bức xúc và làm rõ nguyên nhân chủ quan hay khách quan để có biện pháp giải quyết hiệu quả đối với từng vụ việc ngay tại nơi phát sinh, hạn chế tối đa khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân từ Tổng cục đến các Cục và Chi cục; giải thích, hướng dẫn cho công dân về quyền và nghĩa vụ, các quy định của pháp luật và tiếp nhận ý kiến của công dân để xem xét, xử lý kịp thời các vụ việc; xử lý kịp thời những thông tin báo chí phản ánh về khiếu nại, tố cáo của công dân về thi hành án; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến kiến nghị, xử lý và báo cáo đầy đủ, kịp thời về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

- Tổng cục Thi hành án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ Tư pháp giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, trong đó chú ý những vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5. Về triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: tiếp tục củng cố, kiện toàn và thành lập mới các Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định; tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong việc bổ nhiệm Thừa phát lại và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về Thừa phát lại; sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm chế định này; theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để đề xuất triển khai ở một số địa phương khác. 

6. Về công tác kế hoạch, tài chính

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước; tiếp tục tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho công tác thi hành án dân sự; đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục tạo điều kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng thi hành án dân sự, phấn đấu đến năm 2015 xây dựng xong kho vật chứng của các cơ quan Thi hành án dân sự.

Về nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức;

- Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng trụ sở và kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011- 2015 và Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011- 2015, tạo bước đột phá về cơ sở vật chất phục vụ công tác thi hành án dân sự;

- Tổ chức triển khai Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và thực hiện có hiệu quả Dự án phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê và nghiệp vụ kế toán thi hành án; theo dõi, tổng hợp báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự trong toàn Ngành bảo đảm đúng quy định của pháp luật;

- Triển khai các quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ quan thi hành án dân sự; thực hiện hiệu quả việc quản lý, tổng hợp, điều hòa phí thi hành án dân sự năm 2011;

- Tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị dự toán.

7. Về công tác thông tin và thống kê dữ liệu thi hành án dân sự

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ thi hành án, nhất là trong hoạt động quản lý cán bộ công chức, tài chính kế toán và công tác báo cáo thống kê thi hành án dân sự; tổ chức thực hiện kịp thời, có chất lượng công tác thống kê kết quả thi hành án dân sự; nghiên cứu xây dựng và triển khai các Đề án về xây dựng, quản lý và sử dụng dữ liệu về thi hành án dân sự.

Về nhiệm vụ cụ thể:

- Triển khai thực hiện Thông tư về chế độ báo cáo thống kê về thi hành án dân sự sau khi thông tư này được ban hành;

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các số liệu thống kê về thi hành án dân sự phục vụ cho việc xây dựng các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất, nhất là Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội;

- Chấn chỉnh công tác báo cáo thống kê số liệu kết quả thi hành án dân sự trong toàn Ngành, bảo đảm chính xác, kịp thời và đầy đủ; nghiêm cấm tình trạng ứng trước số liệu để chạy theo thành tích, nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao;

- Tổ chức xây dựng và ứng dụng có hiệu quả công nghệ tin học trong công tác thi hành án dân sự, nhất là các phần mềm nghiệp vụ;

- Tổ chức tốt việc quản lý và khai thác các thông tin, dữ liệu về thi hành án dân sự; nghiên cứu xây dựng cơ sở Dữ liệu về thi hành án dân sự.

8. Về công tác văn phòng và các công tác khác

Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; xây dựng lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và hiện đại và nâng cao năng lực quản lý Ngành; xây dựng và tham mưu giúp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011; thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ và các báo cáo đột xuất; duy trì thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo đơn vị trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự;

- Toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt Quy chế văn hoá công sở, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế khác liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức xây dựng các báo cáo theo định kỳ, các báo cáo đột xuất, đặc biệt là Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2011 trình Quốc hội Khóa XIII tại Kỳ họp cuối năm, bảo đảm có chất lượng và đúng tiến độ;

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp không thực hiện báo cáo, thực hiện báo cáo chậm, thiếu thông tin hoặc không chính xác về thông tin, số liệu;

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục phát động và tổ chức  các phong trào thi đua trong toàn Ngành, bảo đảm thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự; triển khai thông tư mới về thi đua, khen thưởng khi được ban hành;

- Tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, trang bị phương tiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị trong Ngành thi hành án dân sự bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc; thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản, tài liệu, kho vật chứng;

- Chủ động tìm nguồn và tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đối với công tác thi hành án dân sự;

- Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, chế độ bảo mật và các công việc thường xuyên, đột xuất khác của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.

9. Công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án dân sự

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2011 của Ngành thi hành án dân sự đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch kiểm tra cụ thể của cơ quan, đơn vị mình.

- Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tăng cường kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; đổi mới và nâng cao chất lượng kiểm tra, nội dung kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, sau kiểm tra phải có kết luận chính xác, kịp thời, đồng thời, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và phải tổ chức phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ Ngành để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm; giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự; Chú trọng kiểm tra việc phân loại án có điều kiện và án chưa có điều kiện thi hành.

- Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra về thi hành án dân sự theo Kế hoạch thanh tra của Bộ Tư pháp; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra liên ngành về thi hành án dân sự.

- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc phân loại án đối với 100% đơn vị cấp huyện và kiểm tra toàn diện ít nhất đối với 30% số đơn vị cấp huyện; chủ động thực hiện tự kiểm tra việc phân loại án.

- Công tác kiểm tra về thi hành án dân sự năm 2011 thực hiện theo các hình thức và nội dung cơ bản sau đây: Kiểm tra toàn diện về tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự ít nhất 03 địa phương (đối với Tổng cục); kiểm tra chuyên đề về công tác phân loại án và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án từ 03 đến 05 địa phương (đối với Tổng cục); kiểm tra liên ngành việc thực hiện miễn, giảm thi hành án dân sự ít nhất đối với 02 đơn vị cấp tỉnh (đối với Tổng cục), ít nhất 30% số đơn vị trong tổng số đơn vị cấp huyện (đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW); kiểm tra việc thực hiện công tác báo cáo thống kê về thi hành án từ 10 - 12 đơn vị cấp tỉnh (đối với Tổng cục) và ít nhất 50% đơn vị cấp huyện (đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW); kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu. Quá trình thực hiện công tác kiểm tra cần kết hợp kiểm tra toàn diện với kiểm tra theo chuyên đề.

Phần tổ chức thực hiện Kế hoạch, Tổng cục Thi hành án dân sự đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch công tác năm 2011 của đơn vị mình và chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 đối với các đơn vị và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đồng thời, giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối giúp Lãnh đạo Tổng cục kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 trong toàn Ngành.

Nguyễn Văn Tuấn - Phó VP