Đánh giá cao kết quả Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tronghọc tập, quán triệt, triển khai thực hiệnNghị quyết Đại hội XII của Đảng

01/09/2017
Tại buổi kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươngđối với Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sựsáng ngày 01/9/2017 về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao kết quả Đảng ủyTổng cục Thi hành án dân sự trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoan nghênh, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, thành tựu, trách nhiệm và thể hiện sự nghiêm túc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuẩn bị những nội dung, triệu tập thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sựthay mặt Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để từ đó có biện pháp khắc phục, đề ra nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được.
Trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Chi ủy các Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII đến tất cả đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị. Sau hơn 01 năm thực hiện Chương trình hành động, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng Chi bộ; tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp ủy và Bí thư Chi bộ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Đối với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TVV ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưỏng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong các phiên họp Đảng ủy và có văn bản chỉ đạo Chi ủy các Chi bộ trực thuộc tố chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến tất cả đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị.Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Chương trình hành động số 29-Ctr/ĐU ngày 24/4/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 30-CV/ĐU ngày 24/4/2017 chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động của cấp ủy; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân và tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản chỉ đạo Chi ủy các Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản có liên quan đến tất cả đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị; ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 23/3/2017 về việc đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
Đánh giá chung thì việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đấy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp được chú trọng, gắn kết với đặc thù nhiệm vụ của Tổng cục Thi hành án dân sự, của đơn vị; bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định thể hiện trên tất cả các mặt công tác, từ công tác chuyên môn đến công tác xây dựng đảng. Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên. Sự phối hợp giữa cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị hiệu quả hơn, kết hợp hài hòa giữa công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.
Đồng chí Nguyên Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng đã đến dự và phát biểu tại buổi kiểm tra.

Kết luận sơ bộ kiểm tra, Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay mặt Đoàn kiểm tra thông báo qua kiểm tra cho thấy vai trò của Đảng ủy, người đứng đầu Đảng ủy, Tổng cục trưởng, người đứng đầu các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự nêu cao được vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác Đảng, công tác thi hành án dân sự. Những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự được ghi nhận và xem xét giải quyết. Đoàn kiểm tra cũng tin tưởng trong thời gian tới Tổng cục Thi hành án dân sự phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất nhắc nhiệm vụ Đảng giao.
                                                                                                                        Lê Tuấn