Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/05/2018
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 113-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2020; Kế hoạch số 2785/KH-TCTHADS ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020, trong những năm qua, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường nâng cao hiệu quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và đạt được nhiều kết đáng khích lệ.


Tại hội nghị trực tuyến chuyên đề của năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức trực tuyến với 63 Cục Thi hành án dân sự sáng ngày 24/5/2018, đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk có bài tham luận về một số kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, như sau:
Thứ nhất, chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị. Nhận thức việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nên Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng về hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung về đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của đảng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đối tượng khác nhau, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nhận thức và tư tưởng của thế hệ trẻ, thanh niên. Đầu tư công sức, trí tuệ để xây dựng nội dung phổ biến, tuyên truyền có sức hấp dẫn, có chiều sâu, lồng ghép cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng yếu, cấp bách, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, có sự liên hệ với nhiệm vụ cụ thể của mỗi công chức và người lao động, tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, nghiên cứu sâu các chuyên đề, như: chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”, chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” v.v.

Thứ hai, áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm phát động, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tham gia học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa, chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng năm và nội dung sinh hoạt thường xuyên hàng tháng của tổ chức đảng, cơ quan và đoàn thể. Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh. 

Đảng bộ và chính quyền cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, xác định rõ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản nhất để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, công chức. Đảng bộ đã yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký của cá nhân trong từng năm về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó nội dung đăng ký phải sát hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác được giao và phải có thời gian thực hiện rõ ràng theo từng tháng với những nội dung việc làm cụ thể như: đề ra mục tiêu trong tháng sẽ học tập, làm theo tấm gương của Bác về tính “trung thực, trách nhiệm” trong công tác hoặc về “gắn bó với nhân dânhay về “đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh” v.v.
Bằng các biện pháp trên, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tham gia đầy đủ phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Hệ thống.
Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong đơn vị; quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng công chức, người lao động trong Hệ thống.
Đảng ủy và tập thể Lãnh đạo cơ quan đã đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu trong xây dựng phong cách và tác phong, lề lối làm việc, tận tụy, trách nhiệm và say mê với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, nhạy bén và năng động, đề xuất được những ý kiến hay, những phương án tối ưu để thực thi  nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.
Để thể hiện tính nêu gương, nói đi đôi với làm, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã gương mẫu đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm hay trong công tác, như: Giải pháp: “Nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản thi hành án bằng việc hợp đồng bán đấu giá không quá 03 lần với một tổ chức bán đấu giá” nhằm nâng cao kết quả thi hành án, hạn chế tiêu cực trong hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn tỉnh; Giải pháp “Nâng cao năng lực quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  trực thuộc”, giúp nâng cao năng lực, kỹ năng của Chi cục trưởng trong lãnh đạo, điều hành cơ quan; Giải pháp:“Tăng cường hiệu quả, kết quả quản lý, chỉ đạo điều hành trên toàn diện các mặt công tác qua việc thành lập các Tổ, Đội công tác và phân công Chấp hành viên phụ trách địa bàn”, để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với từng đơn vị Thi hành án dân sự trực thuộc, từng Chấp hành viên và đối với từng vụ việc cụ thể; hay giải pháp “Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ và chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh”, góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
Thứ tư, không ngừng chăm lo xây dựng và củng cố, kiện toàn tổ chức đảng. Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của đảng, thì tổ chức đảng phải lớn mạnh và kiện toàn cả về quy mô lẫn tổ chức. Chính vì vậy, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tập trung xây dựng và phát triển đảng viên, đến nay toàn thể cán bộ, công chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đều là Đảng viên, đồng thời Đảng bộ không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả phân loại đảng viên hàng năm, trong nhiều năm qua Đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đồng chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh trên cả 03 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất và năng lực, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên.

Thứ năm, xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy với Lãnh đạo cơ quan và ngược lại. Đảng uỷ bảo đảm và tạo điều kiện để lãnh đạo cơ quan thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Đảng uỷ thông tin, trao đổi kịp thời và chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tình hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể; ý kiến của cán bộ, đảng viên về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện chính sách, chế độ của cán bộ, công chức trong cơ quan…trên cơ sở đó thống nhất các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan. Hàng tháng, quý và cả năm, lãnh đạo cơ quan báo cáo với Đảng uỷ về kết quả hoạt động, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các trọng tâm công tác, phương hướng, nhiệm vụ của cơ quan để Đảng uỷ nghiên cứu, xem xét, ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan. Chú trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo cốt lõi của tổ chức Đảng, vai trò quản lý, điều hành then chốt của lãnh đạo cơ quan, đề cao sự tham gia tích cực của các đoàn thể quần chúng nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Phát huy dân chủ rộng rãi, tạo mọi điều kiện và cơ hội thuận lợi để cán bộ, đảng viên góp ý, phát huy sáng kiến, sáng tạo nhằm mục đích xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thứ sáu, chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, ngày 21/6/2017 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quyết định thành lập Tổ, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng, hiệu quả làm việc, phục vụ nhân dân và tổ chức của công chức và người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc, phong cách ứng xử văn minh, nề nếp của công chức và người lao động, tính trách nhiệm và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ.
Thứ bảy, lãnh đạo tăng cường nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh. Đảng bộ đã ban hành “chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí minh” và ban hành quy định về“khung tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh”, gắn với rà soát, bổ sung các quy chế nội bộ, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo công chức và người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự theo Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn luôn giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách, lối sống; xây dựng phong cách làm việc hết lòng, hết sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, lấy pháp luật làm chuẩn mực để xử lý công việc và thực hiện nhiệm vụ.
Thứ tám, gắn thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo phát động tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động bám sát yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Qua đó, kết quả thi hành án của tỉnh Đắk Lắk trong liên tục nhiều năm qua luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao (riêng năm 2017 thi hành xong đạt tỷ lệ 84,68% về việc, 48,97% về tiền, tỷ lệ giảm việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đạt 11,05 %, tỷ lệ giảm tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đạt 16,61%. So với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, vượt 13,68% về việc, vượt 16,97% về tiền, vượt 2,55% tỷ lệ giảm việc và vượt 9,61% tỷ lệ giảm tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau). Trong 06 tháng đầu năm 2018, đã thi hành xong đạt tỷ lệ 67,44% về việc (bằng 93,6% chỉ tiêu kế hoạch của cả năm) và 19,85% về tiền (bằng 62,03% chỉ tiêu kế hoạch của cả năm).
Thứ chín, gắn thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thi đua củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đảng bộ không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của đảng cũng như tổ chức bộ máy của cơ quan. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công chức trong toàn Hệ thống. Trong năm vừa qua, Đảng ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk báo cáo, xin chủ trương của Tỉnh ủy mở riêng 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho công chức trong Hệ thống Thi hành án dân sự của tỉnh với số lượng 72 Học viên, học vào Thứ 7 và Chủ nhật, giúp đội ngũ công chức nâng cao hơn nữa nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn, đặc biệt là đáp ứng được ngay yêu cầu cấp bách về hoàn thiện tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh. Quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bổ nhiệm cán bộ; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các Chủ thị, Nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp; Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 và Quyết định số 534-QĐ/TU ngày 12/4/2017 của của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên.
Với việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự của tỉnh Đắk Lắk ngày càng chuyển biến tích cực, kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự của tỉnh đạt được ngày càng cao. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và trở thành nề nếp thường xuyên, hình thành ý thức tự giác trong mỗi công chức và người lao động của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang là một trong những nền tảng và là tiền đề quan trọng, vững chắc để xây dựng Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk thành một khối đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện tạo nên một tập thể năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.