Thông báo thay đổi tài khoản nhận phí Thi hành án

08/09/2011


Thực hiện Thông tư số 03/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự, Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2010 về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự  thông báo  tài khoản nhận phí thi hành án do các cơ quan thi hành án chuyển về Tổng cục Thi hành án dân sự như sau:

Tên đơn vị nhận tiền: Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp

Tài khoản: 945.01.068 MQHNS 1108572.

Tại Kho bạc nhà nước quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nhận được công văn này, đề nghị các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương sao gửi cho các đơn vị trực thuộc thực hiện./.