Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011

30/09/2011
Để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng Chấp hành viên đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự; trên cơ sở các quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ. Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về công chức thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.


Nội dung cụ thể Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai có hiệu quả chủ trương thi tuyển Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, qua đó tuyển chọn được những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự.

2. Yêu cầu:               

2.1. Nội dung thi phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra, phân loại, đánh giá năng lực đội ngũ công chức, trên cơ sở đó tuyển chọn được những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ngạch và bổ nhiệm chức danh Chấp hành viên sơ cấp;

2.2. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chức năng từ việc lập kế hoạch đến tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp;

2.3. Đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, khách quan, khoa học, tiết kiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi tuyển

Công chức đang công tác tại các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các công chức trong biên chế khác có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nhu cầu tham gia dự thi, được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nơi có nhu cầu tuyển dụng đồng ý và dự kiến tiếp nhận về Cục hoặc Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc để bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp.

2. Điều kiện dự thi tuyển

2.1. Điều kiện chung

a) Việc lựa chọn, cử người thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp phải căn cứ vào chức trách, vị trí công tác, chuyên môn, nghiệp vụ được giao của công chức;

b) Công chức được cử tham dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Chấp hành viên sơ cấp thi hành án dân sự quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BNV, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP và Luật Thi hành án dân sự;

c) Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật nhưng chưa có kết luận và quyết định cuối cùng của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2.2. Điều kiện cụ thể

- Có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch chấp hành viên sơ cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc;

- Có chứng chỉ tin học học văn phòng (sử dụng được các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Exel, Internet để phục vụ công tác chuyên môn);

- Có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên.

3. Nội dung ôn thi

Bao gồm:

3.1 Pháp luật về Thi hành án dân sự, gồm:

Những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án dân sự; Luật Khiếu nại, tố cáo; các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này.

3.2 Kỹ năng Thi hành án dân sự

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên quy định tại Điều 20 của  Luật Thi hành án dân sự và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;

- Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện quyết định thi hành án dân sự; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân;

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự, kiến nghị các biện pháp giải quyết;

- Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự.

- Khả năng vận động, thuyết phục đương sự và các bên liên quan trong quá trình thi hành án; Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi hành án.

4. Các môn thi, hình thức thi, thời gian thi

4.1. Môn Pháp luật về thi hành án dân sự: Thi trắc nghiệm 45 phút;

4.2. Môn Kỹ năng thi hành án dân sự: Thi viết 180 phút;

5. Tổ chức sơ tuyển

5.1. Tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, đại diện cấp ủy, đại diện Công đoàn Cục Thi hành án dân sự (do Cục trưởng chủ trì) thực hiện việc tổ chức sơ tuyển đối với những người được đề nghị tham dự thi tuyển ngạch Chấp hành viên sơ cấp;

Trường hợp người tham dự thi tuyển là người của Chi cục cử hoặc dự kiến tiếp nhận về Chi cục: thành phần tổ chức sơ tuyển bổ sung thêm Chi cục trưởng.

5.2. Nội dung sơ tuyển:

a) Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành viên theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Đánh giá phẩm chất đạo đức, sức khỏe, đảm bảo người tham dự thi tuyển đáp ứng nhiệm vụ được giao.

5.3. Trên cơ sở kết quả sơ tuyển quy định tại điểm 5.2 Mục này, tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đánh giá kết quả sơ tuyển theo hình thức đạt hoặc không đạt.

5.4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thực hiện sơ tuyển, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phải thông báo kết quả sơ tuyển cho người được sơ tuyển và cơ quan nơi người đó công tác biết. Người đạt kết quả sơ tuyển được tham gia kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011.

Trường hợp có khiếu nại về kết quả sơ tuyển thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho người sơ tuyển trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

6. Cách tính điểm các môn thi và xác định người trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp

6.1. Cách tính điểm:

a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100;        

b) Kết quả thi để xác định người trúng tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn Pháp luật về thi hành án dân sự và môn Kỹ năng thi hành án dân sự.

6.2. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp phải có đủ các điều kiện sau đây:                                                                                                                       

a) Có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;

b) Có số điểm của mỗi môn thi đạt từ 50 điểm trở lên;

c) Khi đạt đủ các điều kiện quy định tại tiết a, tiết b điểm 6.1 Mục này, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp được xác định là người có tổng số điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được giao;

d) Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của ngạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để quyết định người trúng tuyển;

đ) Trường hợp số người tham gia dự thi bằng hoặc ít hơn chỉ tiêu cần tuyển thì những người trúng tuyển là những người tham gia đủ 02 môn thi và không có môn nào dưới 50 điểm.

7. Hồ sơ dự thi tuyển

7.1. Hồ sơ dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp gồm có:

- Đơn đề nghị tham dự thi tuyển của người dự thi (theo mẫu nêu tại Phụ lục số 1 - Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2011 của Bộ Nội vụ);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C do Bộ Nội vụ ban hành, có dán ảnh (4x6), có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ;

- Bản kê khai tài sản;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;

- Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan cử cán bộ, công chức tham gia thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp về quá trình công tác, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống của người đó; văn bản đồng ý cho đi thi của thủ trưởng cơ quan nơi công chức đang công tác (đối với công chức không thuộc cơ quan thi hành án dân sự tham gia dự thi);

- Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức tham gia dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc; 02 ảnh chân dung cỡ 4x6.

7.2. Người tham gia dự thi chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần hồ sơ dự thi do mình kê khai; cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng người tham gia dự thi, cơ quan cử người tham gia dự thi chịu trách nhiệm về bản khai lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ của người được cử đi dự thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng, thẩm định Kế hoạch thi tuyển

Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch thi tuyển ngạch Chấp hành viên sơ cấp, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét thông qua Kế hoạch thi tuyển.

2. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển

2.1. Cục Thi hành án dân sự tiếp nhận hồ sơ dự thi của công chức của Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và những công chức trong biên chế khác có nhu cầu dự thi được Cục Thi hành án dân sự hoặc Chi cục Thi hành án dân sự nơi công chức đó xin thi vào chấp nhận; tổ chức sơ tuyển; gửi hồ sơ và kết quả sơ tuyển về Tổng cục Thi hành án dân sự để thẩm định;

2.2. Tổng cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ dự thi; thông báo danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi.

3. Thành lập Hội đồng thi tuyển (sau đây gọi là Hội đồng thi)

Hội đồng thi giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thi trên cơ sở đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Hội đồng thi có 07 thành viên, dự kiến như sau:

3.1. Chủ tịch Hội đồng: 01 Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

3.2. 01 Phó Chủ tịch Hội đồng: 01 Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự;

3.3. Các Ủy viên Hội đồng: 01 Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; 01 Chấp hành viên cao cấp; 01 Chấp hành viên trung cấp; các uỷ viên khác là đại diện các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan;

3.4. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: 01 Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự.

3.5. Hội đồng thi hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số; được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Tư pháp trong thời gian tổ chức thi tuyển.

Hội đồng thi có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thông báo kế hoạch ôn thi; kế hoạch thi; thể lệ, quy chế thi; môn thi, hình thức thi; thời gian, địa điểm thi;

- Thành lập Ban Đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách, Ban phúc khảo để giúp việc Hội đồng;

- Chỉ đạo và tổ chức thi;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi (nếu có);

- Gửi kết quả kỳ thi về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định.

4. Tổ chức ôn thi

Hội đồng thi tổ chức ôn thi môn Pháp luật Thi hành án dân sự trước khi thi cho các đối tượng dự thi có nhu cầu. Thời gian ôn thi dự kiến 03 ngày trước khi thi.

Người tham dự thi tuyển đăng ký ôn thi với cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự thi ngay khi nộp hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức thi tuyển: Tháng 11/2011

6. Địa điểm thi tuyển: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng thi có trách nhiệm liên hệ, bố trí địa điểm ôn thi và thi.

7. Tổ chức thi tuyển

Việc tổ chức thi được thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 và những nội dung sau đây:

7.1. Hội đồng thi xây dựng kế hoạch thi, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng; thành lập Ban Đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách, Ban phúc khảo (tháng 11/2011); xây dựng 10 bộ đề thi môn nghiệp vụ kèm theo đáp án. Chủ tịch Hội đồng thi chọn người ra đề thi có chuyên môn đúng môn thi, có tinh thần trách nhiệm, uy tín chuyên môn và có kinh nghiệm ra đề thi.

7.2. Tổ chức thi theo quy định (cuối tháng 11/2011).

8. Kinh phí tổ chức thi tuyển, lệ phí thi tuyển

8.1. Người tham dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp phải nộp lệ phí thi tuyển theo quy định. Việc thu, quản lý và sử dụng tài chính của kỳ thi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức viên chức.

Trường hợp thu không đủ chi, Bộ Tư pháp hỗ trợ từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp.

8.2. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm lập dự trù kinh phí tổ chức thi tuyển.

9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

9.1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự:

a) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch này;

b) Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt chỉ tiêu Chấp hành viên sơ cấp cần tuyển năm 2011 trước ngày 15/10/2011;

c) Thẩm định hồ sơ dự thi tuyển; thông báo danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi tuyển xong trước ngày 10/11/2011.

d) Phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp giúp Hội đồng thi tuyển thực hiện việc thi tuyển theo quy định và theo Kế hoạch này.

9.2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp:

Phối hợp với Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Hội đồng thi tuyển thực hiện việc thi tuyển theo quy định và theo Kế hoạch này.

9.3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự:

a) Chỉ đạo, đôn đốc Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc  rà soát, đề xuất nhu cầu bổ sung Chấp hành viên sơ cấp của đơn vị; lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp và tổng hợp nhu cầu, đề xuất số lượng người tham dự thi tuyển báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự;

b) Đề xuất Tổng cục Thi hành án dân sự về nhu cầu, số lượng Chấp hành viên sơ cấp cần tuyển của Cục và các Chi cục trực thuộc trước ngày 05/10/2011;

c) Tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển của các đối tượng dự thi của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục trực; tổ chức sơ tuyển trên cơ sở chỉ tiêu đã được phê duyệt; gửi hồ sơ dự thi của những đối tượng đã đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển về Tổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 25/10/2011 để thẩm định;

d) Cử người tham dự thi tuyển đối với các trường hợp:

- Công chức thuộc Cục Thi hành án dân sự;

- Công chức thuộc Chi cục Thi hành án dân sự nhưng được đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp thuộc Cục Thi hành án dân sự hoặc tham dự thi tuyển Chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự khác trong phạm vi địa bàn tỉnh mình hoặc tỉnh khác;

- Công chức không thuộc cơ quan thi hành án dân sự đăng ký tham dự thi tuyển vào Cục Thi hành án dân sự hoặc các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

9.4 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự: Cử người của đơn vị mình tham dự thi tuyển.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011. Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp thực hiện Kế hoạch này và thực hiện tốt kỳ thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp năm 2011.