Công văn về việc nộp báo cáo tài chính thi hành án dân sự năm 2011

07/10/2011


Căn cứ điểm 2.2 khoản 2 Điều 40 Thông tư số 91/2010/TT – BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự  quy định thời gian nộp báo cáo tài chính thi hành án dân sự;

Căn cứ Mục 3 Công văn số 118/BTP – KHTC  ngày 11/01/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự quy định thời gian nộp báo cáo chi phí cưỡng chế,

Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổng hợp báo cáo tài chính thi hành án dân sự và báo cáo chi phí cưỡng chế năm 2011 gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự  (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 15/10/2011. Việc thực hiện chế độ báo cáo là một trong những tiêu chí để đánh giá xét thi đua của đơn vị.