Thông báo về việc tham dự kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011

14/12/2011
Thực hiện Quyết định số 5758/BTP-KH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011, Quyết định số 4403/QĐ-BTP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 và kết quả rà soát hồ sơ thí sinh dự thi của Tổng cục Thi hành án dân sự, Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 thông báo danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm thi như sau: