Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

19/06/2010
Ngày 17 tháng 6  năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1675/QĐ-TCTHA ban hành Quy trình “Hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự”.


Quy trình này gồm 3 Chương với 18 Điều quy định về: Mục đích, ý nghĩa. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữ. Nguyên tắc xin hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Những trường hợp xây dựng công văn và lập hồ sơ xin hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Đối tượng xây dựng công văn và lập hồ sơ xin hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Yêu cầu của công văn và hồ sơ xin hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Hướng dẫn nghiệp vụ trong trường hợp Chấp hành viên trực tiếp xin hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Thủ tục, cách thức và thời hạn gửi, tiếp nhận công văn, hồ sơ xin hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Phân công xử lý công văn, hồ sơ xin hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Nghiên cứu, đề xuất phương án hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Xem xét, thông qua văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Duyệt ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Yêu cầu về thể thức, nội dung văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Thực hiện văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Mở Sổ theo dõi hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự và lưu trữ hồ sơ, sổ sách hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự. Tổng kết công tác hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự và tổ chức thực hiện.

Quy trình ngày có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010, áp dụng trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự, bao gồm các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự.

Lê Tuấn