Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự

19/06/2010
Thực hiện Kế hoạch sửa đổi Chế độ thống kê thi hành án dân sự đã được Lãnh Bộ Tư pháp phê duyệt, Tổng cục Thi hành án dân sự xin gửi tới các đồng chí Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, yêu cầu các đồng chí chỉ đạo cán bộ làm công tác thống kê, Chấp hành viên, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản. Kết quả đóng góp gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự chậm nhất vào ngày 01/7/2010.


Để đảm bảo tiến độ xây dựng văn bản, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đồng chí tải toàn văn dự thảo văn bản tại hộp thư của đơn vị mình hoặc trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin thi hành án dân sự và gửi ý kiến đóng góp về Tổng cục qua hòm thư điện tử anhht@moj.gov.vn ngay sau khi ký phát hành văn bản.