CẤP MÃ SỐ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

01/02/2024


Ngày 30/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, tại Điều 52, 53 và quy định khác có liên quan tại Nghị định có quy định về hoạt động cung cấp thông tin giữa cơ quan đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền.
Để thực hiện quy định nêu trên, góp phần giải quyết hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thủ tục hành chính, hỗ trợ hoạt động tố tụng, hoạt động thi hành án dân sự liên quan, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nâng cấp, hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến; ban hành Công văn số 212/BTP-ĐKGDBĐ ngày 11/01/2024 triển khai việc cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu để cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu cấp mã tự tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu thuộc Hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
Nhằm triển khai việc cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu kịp thời, Tổng cục THADS gửi Công văn số 212/BTP-ĐKGDBĐ ngày 11/01/2024, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đầy đủ nội dung Công văn đến công chức, đơn vị trực thuộc bằng hình thức phù hợp. Đồng thời, mỗi Cục THADS, Chi cục THADS trực thuộc có văn bản đề nghị cấp một mã số sử dụng cơ sở dữ liệu theo mẫu gửi kèm theo Công văn này, đảm bảo việc tra cứu thông tin về biện pháp bảo đảm được nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình tổ chức thi hành án./.