Triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018

26/03/2018
 Ngày 20/3/2018 của Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 465/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018 theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.


Theo Kế hoạch có 05 nội dung chính gồn (1) Triển khai phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự với viêc ban hành Quyết định triển khai phần mềm, hoàn thiện phần mềm; triển khai phần mềm giai đoạn 1; triển khai phần mềm trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự và hỗ trợ người dùng trong quá trình triển khai (2) Triển khai Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp Chi cục Thi hành án dân sự, sản phẩm đạt được triển khai đầu tư, mua sắm thiết bị và vận hành Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp Chi cục Thi hành án dân sự (3)Tập huấn, triển khai phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. (4) Xây dựng, tập huấn và triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, theo đó xây dựng phần mềm và tập huấn và triển khai phần mềm, với sản phẩm đạt được Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đưa vào khai thác sử dụng. (5) Xây dựng và tập huấn, triển khai phần mềm quản lý cán bộthi hành án dân sự, với việc xây dựng phần mềm; tập huấn, triển khai phần mềm quản lý cán bộthi hành án dân sự, sản phẩm đạt được Phần mềm quản lý cán bộthi hành án dân sự được đưa vào khai thác sử dụng.
Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018 được ban hành với mục đích tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ tại Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020, Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 2709/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2018; xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này. Yêu cầu bám sát các nội dung của Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020; các hoạt động trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018 phải cụ thể, khả thi, đảm bảo thực hiện thiết thực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian và chất lượng.
Căn cứ vào nội dung Kế hoạch, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin lập dự án hoặc đề cương và dự toán chi tiết đối với các nhiệm vụ theo quy định, báo cáo Bộ trưởng xem xét, phê duyệt. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu của Kế hoạch. Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn phí thi hành án dân sự được để lại theo quy định đảm bảo thực hiện các nội dung công việc trong Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.