Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020

03/08/2020
Ngày 24 tháng 03 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 624/QĐ-BTP ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020

Với yêu cầu thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP; bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi tình hình thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Thông tư số 14/2014/TT-BTP); đánh giá thực trạng thi hành Luật thi hành án dân sự (THADS), kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật. Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện các quy định của Luật THADS.
 
Kế hoạch gồm 03 nội dung lớn:
1. Phạm vi thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thực hiện theo dõi tình hình thi hành Luật THADS về: Hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.
2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
3.1. Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục THADS
3.2. Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành Luật THADS
3.3. Kiểm tra/lồng ghép kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành Luật THADS về hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự
3.4. Xây dựng Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật THADS
3.5. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Bộ cũng giao Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ, Cục THADS các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục triển khai thực hiện Kế hoạch.
Giao Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan phối hợp với Tổng cục THADS triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành Luật THADS theo các nội dung nêu tại Mục II của Kế hoạch; xây dựng báo cáo quy định tại điểm 3.4 Mục II của Kế hoạch này; các đơn vị được lựa chọn kiểm tra, thực hiện điều tra, khảo sát phải có trách nhiệm phối hợp, bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật THADS theo yêu cầu của Tổng cục THADS./.
File đính kèm