Sign In

Để việc đăng tải thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phải thực hiện từ ngày 01/7/2015

23/07/2015

Để việc đăng tải thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phải thực hiện từ ngày 01/7/2015 theo Điều 44a Luật Thi hành án dân sự được đầy đủ, chính xác, các đơn vị sử dụng biểu mẫu tạm thời ban hành kèm theo Công văn số 1967/BTP-TCTHADS ngày 09/6/2015 của Bộ Tư pháp để ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án làm cơ sở cho việc đăng tải thông tin về tên, địa chỉ và nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử; việc đăng tải thông tin được thể hiện thành Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (phụ lục gửi kèm); trường hợp có căn cứ sửa đổi, bổ sung, chấm dứt đăng tải thì phải thực hiện đúng thời hạn pháp luật quy định. Các đơn vị lưu ý cần thực hiện đảm bảo chính xác.
Đối với việc phổ biến thông tin số liệu thống kê trong hệ thống thi hành án dân sự, khi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành thì hàng tháng các Chi cục Thi hành án dân sự, các Phòng chuyên môn cung cấp số liệu thống kê để Cục Thi hành án dân sự tổng hợp, đăng tải số liệu thống kê thi hành án dân sự trên Trang thông tin điện tử của Cục, đồng thời Cục gửi về Tổng cục để tích hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự của toàn quốc đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: