Sign In

Tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự

17/09/2015

        Thực hiện Công văn số 156-CV/BCS ngày 25/12/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp gửi Ban thường vụ các Tỉnh, Thành ủy đề nghị tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự. Mặt khác, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến và thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), Cục Thi hành án dân sự đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 09/9/2015), Nội dung Chỉ thị yêu cầu Cục Thi hành án dân sự, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trong thời gian đến để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và công dân.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: