Sign In

Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Giang

26/05/2020

Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Giang
Sáng  ngày 26/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Thị Dung – Ủy viên Ban Thường vụ, huyện ủy Tây Giang
          Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang. và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Chi bộ, giữ vững nề nếp và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng quy định của điều lệ Đảng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan.

          Tổng số thụ lý trong nhiệm kỳ là 117 việc với tổng giá trị thi hành là 674.659.000 đồng. Đã giải quyết được 116 việc, đạt tỉ lệ 99,14% với tổng giá trị thi hành là 668.659.000 đồng. Đạt tỉ lệ 99,10% hoàn thành tôt nhiệm vụ mà Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Hiệu quả của công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện hằng năm được tăng lên. Phần dân sự của các Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án được nghiêm chỉnh triển khai thi hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc chấp hành pháp luật của các đối tượng. Tạo niềm tin tưởng của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong việc thực thi pháp luật

 
 
           Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phùng Thị Dung – Ủy viên Ban Thường vụ, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi bộ Thi hành án dân sự huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ đến, đồng chí Phùng Thị Dung yêu cầu Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; duy trì, giữ vững nề nếp sinh hoạt Chi bộ, coi trọng sinh hoạt chuyên đề; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; lãnh đạo đoàn thể thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định. Đồng chí Phùng Thị Dung yêu cầu Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trí tuệ của tập thể, bầu ra Ban chấp hành khóa mới đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng, có đủ năng lực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

          Tại Đại hội đã bầu  đồng chí Phạm Xuân Bất – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam được tín nhiệm và bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ; Đồng chí Vũ Quốc Tân, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự, giữ chức Phó bí thư. Đại hội cũng đã bầu 01đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ XVII.

 
Phan Tấn Pháp - Chi Cục THADS huyện Tây Giang
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: