Sign In

Sáng ngày 31/12/2019 Chi cục THADS huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2020

02/01/2020

Sáng ngày 31/12/2019 Chi cục THADS huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2020
Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm 2019; đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, thảo luận bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện công tác của Ban Thanh tra nhân dân và bầu Ban TTND, công khai tài chính.
   
          Sao khi nghe báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Chi cục các đồng chí đã phát huy tinh thần dân chủ, tham gia ý kiến, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đưa giải pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.


 


          Tại hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và dự thảo phương hướng năm 2020. Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ2019-2021.

          Báo cáo công khai tài chính cơ quan và công đoàn năm 2019; phát động đăng ký thi đua năm 2020. Thông qua quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với chính quyền; quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và quy chế quản lý tài sản công năm 2020.

Các tin đã đưa ngày: