Sign In

Bộ máy tổ chức

12/02/2020

Bộ máy tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị như sau:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động
A LÃNH ĐẠO CỤC
1 Nguyễn Tài Ba Cục trưởng 2.333.859.885 0903.549.434 bant.qti@moj.gov.vn
2 Lê Thị Mỹ Hạnh Phó Cục trưởng 2.333.563.685 0903.585.369 hanhltm.qti@moj.gov.vn
3 Mai Anh Tuấn Phó Cục trưởng 2.333.852.148 0905.570.333 tuanma.qti@moj.gov.vn
4 Trần Thị Hoa Phó Cục trưởng 2.333.584.455 0903.516.567 hoatt.qti@moj.gov.vn
B CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC CỤC
I VĂN PHÒNG
1 Nguyễn Minh Tuệ Chánh Văn phòng 2.333.563.683 0948.623.678 tuenm.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Cẩm Giang Phó Chánh Văn phòng   0941.028.555 giangnc.qti@moj.gov.vn
II PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Phạm Vũ Ngọc Minh Trưởng phòng 2.333.587.686 0914.974.333 minhpv.qti@moj.gov.vn
III PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
1 Văn Viết Phúc Trưởng phòng 2.333.568.575 0944.926.669 vvphuc.qti@moj.gov.vn
2 Trần Thanh Hải Phó Trưởng phòng   0919.335.123 haitt.qti@moj.gov.vn
IV PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI & TỐ CÁO
1 Tạ Công Tuấn Trưởng phòng 2.333.568.575 0944.849.567 tuantc.qti@moj.gov.vn
2 Bùi Thị Bích Phượng Phó Trưởng phòng   0941.568.157 phuongbtb.qti@moj.gov.vn
C CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC CỤC
I CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
1 Ngô Tú Ngọc Chi cục trưởng   0941.958.555 ngocnt.qti@moj.gov.vn
2 Trần Thị Lý Phó Chi cục trưởng   0934.966.569 lytt.qti@moj.gov.vn
3 Võ Đình Đạo Phó Chi cục trưởng   0913.520.559 daovd.qti@moj.gov.vn
II CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
1 Đào Thị Nhung Chi cục trưởng   0978.631.471 nhungdt.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Hùng Phó Chi cục trưởng   0905.066.445 hungnq.qti@moj.gov.vn
III CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĨNH LINH
1 Nguyễn Thị Kim Anh Chi cục trưởng   0854.674.333 anhhtk.qti@moj.gov.vn
2 Đỗ Thị Trang Phó Chi cục trưởng   0916.141.081 trangdt.qti@moj.gov.vn
3 Trần Thị Phượng Phó Chi cục trưởng   0915.913.229 phuongtt.qti@moj.gov.vn
IV CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIO LINH
1 Nguyễn Thị Hiền Chi cục trưởng   0915.273.559 hiennt.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Chi cục trưởng   0914.500.245 hanhntm.qti@moj.gov.vn
V CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA
1 Phan Nhật Việt Chi cục trưởng   0941.333.087 vietpn.qti@moj.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Cường Phó Chi cục trưởng   0981.313.738 cuongnn.qti@moj.gov.vn
VI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐAKRÔNG
1 Nguyễn Trình Chi cục trưởng   0914.648.222 nguyentrinh.qti@moj.gov.vn
VII CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAM LỘ
1 Nguyễn Ngọc Lành Chi cục trưởng   0913.485.879 lanhnn.qti@moj.gov.vn
VIII CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HẢI LĂNG
1 Trần Văn Đạt Chi cục trưởng   0946.665.559 dattv.qti@moj.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Đức Phó Chi cục trưởng   0949.876.612 ducnx.qti@moj.gov.vn
IX CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRIỆU PHONG
1 Vũ Hải Sơn Chi cục trưởng   0918.011.568 sonvh.qti@moj.gov.vn
File đính kèm