Sign In

Hoạt động của Cục

Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ quan THADS tỉnh Quảng Trị

07/08/2020

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại một số tỉnh ở nước ta; đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, nơi ghi nhận số lượng bệnh nhân tăng đột biến trong thời gian gần đây. Quảng Trị là một trong những tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy...

Nghiên cứu trao đổi

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT THI HÀNH ÁN, NHẤT LÀ CÁC VỤ VIỆC KHÓ, CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

03/07/2017

Ngay sau khi kết thúc năm 2016, trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thấy rằng: Số lượng thụ lý các Bản án đã có hiệu lực của Tòa án để tổ...

Thông tin khác

Người cán bộ văn thư tận tâm với ngành Thi hành án dân sự

22/06/2020

Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói chung và thi hành án dân sự nói riêng hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành, quyết định, thi hành … đều gắn liền với văn bản, cũng có nghĩa là gắn liền việc soạn thảo, ban hành và tổ chức sử dụng văn...