Sign In

ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TU, NGÀY 21/8/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

19/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 23- KH/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/3021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 38-HD/BTGHU...

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH ĐỐI VỚI VIỆC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN NHỮNG VIỆC THI HÀNH ÁN PHỨC TẠP

14/06/2021

Công tác thi hành án dân sự là việc đưa các bản án của Tòa án đã có hiệu lực ra tổ chức thi hành nhằm đảm bảo quyền , lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan - tổ chức và của công dân. Tuy nhiên, công tác thi hành án trên thực tế có nhiều khó khăn, phức...

NỮ CÁN BỘ TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, NHIỆT TÌNH

07/03/2022

Hoạt động thi hành án dân sự (THADS) là công đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Toà án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu...