Sign In

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH ĐỐI VỚI VIỆC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN NHỮNG VIỆC THI HÀNH ÁN PHỨC TẠP (14/06/2021)

Công tác thi hành án dân sự là việc đưa các bản án của Tòa án đã có hiệu lực ra tổ chức thi hành nhằm đảm bảo quyền , lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan - tổ chức và của công dân. Tuy nhiên, công tác thi hành án trên thực tế có nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là những trường hợp người phải thi hành án có tài sản nhưng chây ỳ, cố tình trốn tránh việc thi hành án thì khi Chấp hành viên kê biên xử lý tài sản lại càng khó khăn phức tạp hơn rất nhiều.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT THI HÀNH ÁN, NHẤT LÀ CÁC VỤ VIỆC KHÓ, CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG (03/07/2017)

Ngay sau khi kết thúc năm 2016, trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thấy rằng: Số lượng thụ lý các Bản án đã có hiệu lực của Tòa án để tổ chức thi hành ngày càng tăng, điều đáng nói là không những tăng về số lượng việc và tiền mà còn tăng những vụ việc có tính chất khó khăn phức tạp, đặc biệt là có nhiều vụ việc có số tiền phải thi hành lớn; những Bản án của Tòa xử về tranh chấp đất đai ; xử lý tài sản thế chấp tồn đọng từ năm này qua năm khác ở các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện đến nay vẫn chưa thi hành được, chính điều này đã làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án của toàn  hệ thống; Bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án chưa được thi hành, quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của nhà nước – tổ chức xã hội và công dân bị ảnh hưởng....

KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (21/06/2016)

Thi hành án dân sự là việc đưa Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan và tổ chức . Đây là công tác khó khăn phức tạp nó liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền về tài sản, nhân thân phi tài sản của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Việc tổ chức việc thi hành án sẽ có những tác động nhất định làm thay đổi, chấm dứt hoặc phát sinh quyền, nghĩa vụ về tài sản hoặc nhân thân phi tài sản của các bên đương sự.  Cho nên, dễ phát sinh những phản ánh, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.
Các tin đã đưa ngày: