Sign In

Cục THADS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018

04/04/2018

Cục THADS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018
             Thực hiện Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-BTP ngày 29/3/2018 của Bộ Tư pháp). Ngày 03/4/2018, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La Nguyễn Ngọc Hải đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC) 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục các huyện, thành phố, Trưởng, phó các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục.
           Đánh giá kết quả thi hành án dân sự của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Sơn La trong 06 tháng đầu năm 2018 cho thấy kết quả thi hành án dân sự:
           - Về việc, tổng số việc thụ lý 4.618 việc. Trong đó, năm trước chuyển sang 1.521 việc, thụ lý mới 3.097 việc (tăng 240 việc, bằng 8,40% so với cùng kỳ). Số việc ủy thác thi hành án 28 việc, số còn phải thi hành là 4.590 việc (tăng 248 việc, bằng 5,71% so với cùng kỳ).
          + Số việc có điều kiện thi hành 3.837 việc, bằng 83,59% tổng số việc phải thi hành.
          + Số việc chưa có điều kiện thi hành 753 việc, bằng 16,41 % tổng số việc phải thi hành.
          Số việc đã giải quyết xong (thi hành xong + đình chỉ thi hành án) là 2.730 việc/3.837 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 71,15%. Số việc chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết là 1.860 việc ( tăng 16 việc, bằng 0,9% so với cùng kỳ).
         - Về tiền, tổng số tiền thụ lý 265.777.670.000đ. Trong đó, năm trước chuyển sang 161.493.250.000đ, thụ lý mới 104.284.420.000đ (tăng 66.207.108.000đ, bằng 174% so với cùng kỳ). Số tiền ủy thác thi hành án 1.459.418.000đ, tổng số còn phải thi hành là 264.318.252.000đ (tăng 91.999.696.000đ, bằng 53% so với cùng kỳ).
         + Số tiền có điều kiện thi hành 215.489.504.000đ, bằng 81,53% tổng số tiền phải thi hành.
         + Số tiền chưa có điều kiện thi hành 48.828.748.000đ, bằng 18,47% tổng số tiền phải thi hành.
      Số tiền đã giải quyết xong (thi hành xong + đình chỉ thi hành án + giảm thi hành án) là 16.355.306.000đ/215.489.504.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 7,59%. Số tiền chuyển kỳ sau tiếp tục thi hành 247.962.946.000đ (tăng 106.351.004.000đ, bằng 75% so với cùng kỳ)
         Bên cạnh đó, các mặt công tác khác cũng được chỉ đạo và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ như: công tác thực hiện cơ chế một cửa, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn, trong công tác báo cáo thống kê, phân loại án. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong các cơ quan THADS. Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được chú trọng tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng đánh giá kết quả của các cơ quan THADS tỉnh Sơn La đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại và những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018. Cục trưởng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố bám sát kế hoạch công tác năm 2018 đã được phê duyệt triển khai thực hiện có hiệu quả. Phối hợp với các ngành cơ quan liên quan xử lý một số vụ vướng mắc, phức tạp, kéo dài trong quá trình tổ chức thi hành, Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt; Chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, đáp ứng được yêu cầu Chấp hành viên tổ chức thi hành án; Đảm bảo xác minh phân loại án chính xác, kết quả thi hành án mang tính bền vững nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy định và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra các đơn vị phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ tuyến thi hành án dân sự và hoạt động của Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự. Lãnh đạo Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án. Thực hiện các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018./.
 
                             Lê Thị Hải Thương
                            Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: