Sign In

Quyết định công bố công khai cắt giảm tiết kiệm thêm dự toán chi thương xuyên 6 tháng cuối năm 2020 và Quyết định công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2020 (27/11/2020)

Quyết định số 1370/QĐ-CTHADS ngày 13/11/2020 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh về việc công bố công khai cắt giảm tiết kiệm thêm dự toán chi thương xuyên 6 tháng cuối năm 2020 và Quyết định số 1353/QĐ-CTHADS ngày 13/11/2020 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2020
Các tin đã đưa ngày: