Sign In

Hội nghị giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 (23/06/2022)

Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông báo Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (29/04/2022)

Ngày 22/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Các tin đã đưa ngày: