Sign In

Kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm

10/07/2015

Phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn vướng mắc của 6 tháng đầu năm. Trong 9 tháng năm 2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đạt được những kết quả sau:
I. KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.
1. Kết quả thi hành án dân sự (từ ngày 01/10/2014 đến 30/6/2015).
1.1 Kết quả thi hành án về việc.
Tổng số việc phải thi hành là: 5630 việc (số cũ chuyển sang: 2031 việc, số mới thụ lý: 3599 việc); tăng 172 việc = 3%.
Trong đó:
+ Số việc có điều kiện giải quyết: 3889 việc, chiếm 69%
+ Số việc chưa có điều kiện giải quyết: 1741 việc, chiếm 31%
Kết quả đã giải quyết: 2873 việc đạt 72% giảm so với cùng kỳ.
+ Số việc chuyển kỳ sau là: 2757 việc, tăng 21 việc giảm so với cùng kỳ.
1.2. Kết quả thi hành án về tiền.
Tổng số tiền phải thi hành là: 583.949.040.000đồng ( số cũ chuyển sang: 328.413.749.000đồng; số mới thụ lý: 255.535.561.000đồng); tăng: 166.159.086.000đồng = 40% so với cùng kỳ.
Trong đó:
+ Số tiền có điều kiện giải quyết: 253.698.725.000đồng, chiếm 43%
+ Số tiền chưa có điều kiện giải quyết:330.250.315.000đồng, chiếm 57%
Kết quả đã giải quyết: 109.391.639.000đồng, so với số cùng kỳ tăng: 64.859.634.000đồng = 307%, đạt 43% tăng 27% so với cùng kỳ.
+ Số tiền chuyển kỳ sau: 474.557.401.000đồng.
1.3. Kết quả áp dụng biện pháp cưỡng chế:
Đã tổ chức cưỡng chế 12 việc trong đó có 03 vụ lực lượng tham gia cưỡng chế trên 50 người.
1.4. Kết quả miễn, giảm thi hành án:
Đã xét miễn 12 việc với số tiền 103.908.000đồng
1.5. Kết quả thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù.
Đã thi hành được 416 việc bằng 4.440.639.000đồng.
1.6 Kết quả giải quyết những việc liên quan đến tổ chức Tín dụng, Ngân hàng.
Số việc phải giải quyết loại này là 22 việc, tương ứng với số tiền là 436.014.969.000 đồng (chiếm 0,005 % về việc và 81% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 02việc với số tiền là 52.779.833.000 đồng, đạt tỷ lệ  12% về tiền.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM.
- Tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
- Tiếp tục chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm. Kiên quyết không để án có đủ điều kiện xét miễn, giảm chuyển sang năm 2016.
- Tham mưu, báo cáo Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự chỉ đạo các ngành phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự giải quyết dứt điểm một số vụ việc bằng biện pháp cưỡng chế, đặc biệt là những việc có số tiền tồn liên quan đến Ngân hàng, tổ chức Tín dụng.
- Xử lý kịp thời dứt điểm các đơn thư khiếu nại.
 Nguyễn Thái Bình

Các tin đã đưa ngày: