Sign In

Tổng cục THADS triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án

12/04/2021

Tổng cục THADS triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, ngày 22/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-TCTHADS về việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trong Hệ thống THADS.
Theo đó Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án được thực hiện tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 15/4/2021.
Việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm được áp dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm.
Theo Quyết định:
Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin chủ trì, giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện: Là đơn vị đầu mối tham mưu về giải pháp kỹ thuật và thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành phần mềm; đôn đốc, tiếp nhận báo cáo, tổng hợp báo cáo về phần mềm.  Giúp Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho các công chức được phân công tham gia sử dụng phần mềm tại Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự; bảo trì, chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm theo yêu cầu. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, sử dụng, khai thác, quản lý người dùng, hướng dẫn kỹ thuật; phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục rà soát, đánh giá, báo cáo thông tin và tình hình đăng tải, cập nhật thông tin với Lãnh đạo Tổng cục. Tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục triển khai tập huấn phần mềm bằng hình thức trực tuyến cho các cơ quan THADS.
Vụ Kế hoạch - Tài chính giúp Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cân đối, bố trí kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì phần mềm.
Các đơn vị thuộc Tổng cục trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị phối hợp với Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc bố trí, công chức rà soát, đánh giá thông tin được cập nhật trên phần mềm và đăng tải trên Cổng/Trang TTĐT THADS.
Các Cục và Chi cục Thi hành án dân sự: Triển khai thực hiện phần mềm tại đơn vị. Định kỳ Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả triển khai sử dụng phần mềm về Cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả triển khai sử dụng phần mềm của Cục và các Chi cục về Tổng cục Thi hành án dân sự tích hợp vào báo cáo kết quả thi hành án dân sự 03 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 12 tháng (gửi về Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin trước ngày 05 của kỳ báo cáo 03 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 12 tháng).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, giải quyết.
Cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cũng đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án. Quy chế gồm 5 Chương, 16 Điều quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm.
Chi tiết các Quyết định, Quy chế tại file đính kèm./.
File đính kèm


Theo CỔNG THÔNG TIN TỔNG CỤC THADS - BỘ TƯ PHÁP

Các tin đã đưa ngày: