Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau: