Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

12/10/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.
     Với tinh thần quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao, ngay từ đầu năm 2023 tập thể Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông đã tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự. Đặc biệt, đã tập xây dựng kế hoạch công tác, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các Chấp hành viên trong đơn vị; chú trọng công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan có liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án; tăng cường vận động, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, hạn chế việc áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, đồng thời tổ chức và triển khai, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn thể công chức, người lao động gắn kết với các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và địa phương phát động.
  
  
     Kết quả thi hành án dân sự: thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 91,3% và về tiền đạt 97,79% trên số có điều kiện thi hành (vượt 6,8% về việc và 51,99% về tiền so với chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao năm 2023).
     Kết quả thi hành án trong năm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông vượt xa chỉ tiêu về việc, về tiền được giao; giảm số việc, tiền phải thi hành chuyển kỳ sau; tăng tỷ lệ thi hành xong các vụ việc thu cho ngân sách Nhà nước; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.
     Từ những kết quả đạt được trong năm 2023, Chi cục đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu năm 2024, cơ bản như:
     * Về phương hướng:
     Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và năm 2023; quyết tâm giữ vững đoàn kết nội bộ; chủ động đổi mới công tác quản lý, điều hành, kết hợp với việc tạo điều kiện thuận lợi để công chức, người lao động sáng tạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.
     * Về một số giải pháp cơ bản:
     Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục để đương sự tự nguyện thi hành án; thường xuyên rà soát, xác minh, phân loại việc, làm rõ tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; bám sát địa bàn, có kế hoạch phối hợp cụ thể với chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương tổ chức thi hành đạt kết quả cao nhất.
   
   
     Hai là, Tập trung phân loại và tổ chức thi hành án quyết liệt hơn nữa, nhất là án có điều kiện thi hành, án có giá trị lớn; tăng cường công tác kiểm tra chấp hành quy định của pháp luật trong thi hành án dân sự; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.
     Ba là, Kịp thời đề xuất Ban chỉ đạo THADS chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo công tác phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành.
     Bốn là, thường xuyên chấn chỉnh và thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tập trung cao độ và huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.
Chi cục THADS huyện Nam Đông.

Các tin đã đưa ngày: