Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối khóa IV về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

11/09/2018

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối khóa IV về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
        Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa IV thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 07/4/2008 của Tỉnh ủy khóa XIII về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
         * Kết quả đạt được
        1. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động đối với công tác cải cánh hành chính
         - Nhận thức tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; sau khi Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 07/4/2008 của Tỉnh ủy khóa XIII; Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối khóa IV về đẩy mạnh cải cánh hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Cấp ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo Cục đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 07/4/2008 của Tỉnh ủy khóa XIII; Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối khóa IV về đẩy mạnh cải cánh hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; gần đây nhất Quyết định số 2689/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2018, Quyết định số 205/QĐ-TCTHADS ngày 06/02/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018 thông qua các Hội nghị giao ban quý, tổng kết hàng năm và các buổi sinh hoạt Chi bộ. Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, công văn về cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành.
          - Qua công tác quán triệt, triển khai được tiến hành kịp thời, xuyên suốt trong quá trình triển khai nhiệm vụ THADS đã giúp các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, các Chương trình hành động và các Quyết định nêu trên về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong việc nỗ lực, phấn đấu tổ chức hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.
        - Trong 10 năm qua, Cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, các Chương trình hành động và các Quyết định nêu trên thông qua việc quán triệt, tổ chức thực hiện và lãnh đạo Cục thông qua các chương trình, kế hoạch đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS liên quan đến cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy cơ quan THADS. Các đồng chí lãnh đạo Cục phụ trách địa bàn và các lĩnh vực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc triển khai cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và giao các phòng chuyên môn thuộc Cục trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu tổ chức thực hiện. Từ đó đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chức trong toàn đơn vị đối với công tác cải cách hành chính.
        2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
        - Công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh luôn được Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Cục quan tâm.  Hàng năm công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy cơ quan THADS đã được đưa vào nội dung của Kế hoạch công tác hàng năm và là một trong số các chỉ tiêu được giao cho các đơn vị trực thuộc và Chấp hành viên, cán bộ công chức tại Cục THADS. Trong những năm qua Cục THADS đã ban hành nhiều kế hoạch và công văn về cải cách hành chính như: kế hoạch cải cách hành chính số 32/KH-CTHADS ngày 27/3/2017; Quyết định số 101/QĐ-CTAHSD ngày 26/5/2017 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS tỉnh Thừa Thiên Huế (ban hành kèm theo kế hoạch); Công văn số 231/CTHADS-VP chỉ đạo về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS đến các Chi cục trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 102/QĐ-CTHADS ngày 26/5/2017 của Cục THADS về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại Cục THADS... với các nhiệm vụ là: Cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hệ thống THADS, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức THADS, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân thực hiện, nhằm đưa công tác cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng có hiệu quả.
        - Thực hiện triển khai đến toàn thể cán bộ công chức trong từng đơn vị, đồng thời thông tin tuyên truyền về hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa gửi đến các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác nhau như: bằng văn bản, Thông tin trên trang thông tin điện tử, lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban...
        - Bố trí công chức cho bộ phận một cửa, đồng thời là công chức tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến THADS tại Cục và các Chi cục; Thành lập Bộ phận một cửa tại Cục THADS (03 người) và Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố Huế, công chức bộ phận một cửa đồng thời là công chức tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến THADS.
       - Tại Cục THADS và các Chi cục THADS luôn có tối thiểu 01 công chức chuyên trách việc hỗ trợ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác Văn phòng chịu trách nhiệm về hoạt động của Bộ phận một cửa tại Cục và các Chi cục.
        + Thiết lập sổ theo dõi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, công khai danh sách, số điện thoại cơ quan, địa chỉ email của cán bộ công chức đầu mối thực hiện cơ chế một cửa ngành THADS trên toàn tỉnh;
       +  Các cơ quan THADS trên địa bàn đã niêm yết công khai Quy trình hỗ trợ trực tuyến trong THADS và Quy trình  thực hiện cơ chế một cửa trong THADS của Tổng cục THADS ban hành;
      + Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và công chức cho việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị, bố trí vị trí làm việc cho Bộ phận một cửa bảo đảm ở vị trí thuận tiện, dễ dàng cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc.
       - Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận xử lý phản ảnh, kiến nghị của người dân và doanh nhiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, hành vi hành chính của Chấp hành viên, cán bộ công chức trong ngành THADS. Kịp thời tiếp nhận và xử lý những phản ảnh, kiến nghị do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến. Sau khi giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền chuyển đến đã gửi báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục THADS, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS để năm và chỉ đạo kịp thời;
       Từ khi áp dụng cơ chế một cửa, bộ phận này đã tham mưu, giúp Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Cục lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; giải quyết theo đúng quy trình và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo đúng thời gian quy định.
        3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh
       - Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy không ngừng được quan tâm, Cấp ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo Cục thường xuyên lãnh đạo tốt công tác tổ chức cán bộ, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS. Thực hiện công tác tuyển dụng công chức đúng yêu cầu công tác và lãnh đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch điều động, luân chuyển và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.
        - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, với số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, Cục THADS đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành THADS, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh. Cán bộ, công chức đa số đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua công tác; số lượng, chất lượng, cơ cấu có sự chuyển biến theo hướng tích cực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có ý thức rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; thường xuyên trau dồi, rèn luyện, gương mẫu trên các mặt, nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công...
         - Trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp - Tổng cục THADS, Cấp ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo Cục đã có nhiều cố gắng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức trong hệ thống thi hành án dân sự tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hệ thống THADS cơ bản được thực hiện một cách chủ động, bám sát quy hoạch, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức và yêu cầu của vị trí việc làm; về chọn, cử, quản lý công chức đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng; công tác chọn, cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo bám sát quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, cơ cấu ngạch công chức và vị trí việc làm. Cho đến nay, cơ bản các ngạch công chức trong hệ thống THADS đều đảm bảo các công chức khi được bổ nhiệm vào ngạch đều có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.
         4. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính
          - Những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với sự chỉ đạo kịp thời của Cấp ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo Cục việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh trong công tác cải cánh hành chính, trọng tâm công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
          - Xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiều năm qua, Cục THADS ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động THADS, từ đó thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan THADS theo hướng hiện đại. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn, Chi cục THADS thực hiện, đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin để đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.
          - Trang thông tin điện tử của Cục THADS liên kết với cổng thông tin của Tổng cục THADS hiện đang công bố công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng nội dung của các thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu khai thác và tra cứu thông tin của người dân và tổ chức.
         5. Kết quả triển khai thực hiện công tác đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tạo sự chuyển biến thực sự về cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính
         - Công tác quản lý tài chính theo phân cấp luôn được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Hàng năm, Cục THADS và các Chi cục THADS đã triển khai lập đầy đủ các loại báo cáo về tình hình sử dụng ngân sách, như: Tình hình thực hiện công khai phân bổ bổ sung dự toán; tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước; thực hiện công khai tài chính... Qua các đợt kiểm tra, xét duyệt quyết toán của đoàn công tác Vụ Kế hoạch tài chính - Tổng cục THADS tại Cục THADS và một số Chi cục THADS cho thấy công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tiếp tục được thực hiện theo đúng chế độ kế toán tài chính.
        - Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác được quan tâm và thường xuyên tăng cường kiểm tra chặt chẽ. Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công và đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn, công tác cải cách hành chính cơ bản đã được thực hiện tốt, đúng nguyên tắc tài chính, đảm bảo quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản đúng mục đích, định mức, đúng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và đảm bảo công khai, minh bạch trong cơ quan, do đó trong nhiều năm qua, nhiều đơn vị đã tiết kiệm chi thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động, đã góp phần bảo đảm bù đắp nhu cầu tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động của Cục THADS và các Chi cục THADS. Công tác kế toán nghiệp vụ tiếp tục được triển khai có hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất số liệu giữa kế toán và Chấp hành viên; công tác quyết toán nộp ngân sách nhà nước đã được tiến hành kịp thời, lập và tổng hợp báo cáo tài chính kế toán nghiệp vụ được thực hiện đúng theo quy định.
          6. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan THADS
        Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan THADS là tổng hợp tất cả những hoạt động nhằm bảo đảm thực hiện quyền dân chủ của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động được biết, được tham gia ý kiến, người đứng đầu đơn vị quyết định và được giám sát, kiểm tra đối với những việc có liên quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động trong thực hiện mục tiêu phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
        - Cấp ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo Cục chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế nội bộ đã ban hành nhằm đảm bảo việc triển khai nghiêm túc kết hợp với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, quy định trong tất cả các hoạt động của đơn vị. Đề cao tính công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công, bình xét thi đua, chi trả thu nhập tăng thêm… qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, người lao động được phát huy quyền làm chủ của mình.
        - Công tác phòng chống tham nhũng: Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nói chung và ngành Thi hành án dân sự nói riêng, Cục THADS đã xây dựng, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS, qua đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thi hành án dân sự trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự, góp phần xây dựng bộ máy cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự liêm, chính, chí công, vô tư.
         - Trong 10 năm qua, Cấp ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo Cục đã thường xuyên tập trung coi trọng về công tác kỷ cương, kỷ luật, nhờ đó mà đến nay chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, người lao động có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp buộc phải xử lý kỷ luật.
         7. Công tác khiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 07/4/2008 của Tỉnh ủy khóa XIII; Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối khóa IV về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
         - Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ đã thực hiện tốt; trong những năm qua Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát theo chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên đối với các đảng viên về các nội dung kiểm tra đảng viên sinh hoạt, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, kiểm tra thực hiện quy chế xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá; kiểm tra đảng viên thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, thực hiện Quy chế hoạt động của cơ quan. kiểm tra đảng viên thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; về thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) mà trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; về phòng chống tham nhũng, lãng phí.... Trên cơ sở đó phát hiện thiếu sót, lệch lạc để kịp thời uốn nắn, ngăn chặn nên chưa có đảng viên nào vi phạm kỷ luật. Qua kết luận kiểm tra, các đồng chí đảng viên đều thực hiện tốt chương trình kiểm tra của Chi bộ. Bên cạnh đó, cấp ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo Cục lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu làm tốt công tác kiểm tra nghiệp vụ thi hành án, hàng năm đều thực hiện đồng bộ việc kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc dưới nhiều hình thức (định kỳ, đột xuất, chuyên đề, tự kiểm tra), tổ chức tự kiểm tra trong nội bộ và kiểm tra chéo đối với các Chi cục THADS, trong đó nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ THA, kết hợp kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác cải cách hành chính. Sau mỗi đợt kiểm tra đã kịp thời ban hành Kết luận làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc việc triển khai khắc phục các sai sót, tồn tại nhằm giúp đơn vị được kiểm tra nâng cao hiệu quả công tác THADS, THA hành chính và cải cách hành chính. Kết quả công tác kiểm tra đã giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời, tránh được sai sót không đáng có.
         * Bài học kinh nghiệm
        - Sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt, kiên trì và quyết tâm của cả Hệ thống THADS tỉnh. Đây là yếu tố kiên quyết dẫn đến thành công trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy cơ quan THADS.
         - Sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đối với công tác cải cách hành chính được cụ thể hóa bằng nhiều văn bản, gần đây nhất là Quyết định số 2689/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2018, Quyết định số 205/QĐ-TCTHADS ngày 06/02/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018.
         - Để có được những kết quả, sản phẩm cụ thể như mong muốn về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy cơ quan THADS phải thực sự quan tâm và coi trọng yêu cầu về thời gian, nội dung và chất lượng của việc xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính từ Cục THADS đến các Chi cục THADS, phải căn cứ vào mục tiêu tổng quát, nội dung và lộ trình thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước để xây dựng kế hoạch 10 năm, 5 năm và hằng năm về cải cách hành chính của ngành THADS.
        - Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về cải cách hành chính phải được tiến hành thường xuyên, có thể lặp đi lặp lại ở những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công... góp phần nâng cao tính hiệu quả, toàn diện, kịp thời của công tác này.
         * Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
        1. Tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Chi bộ, của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục trong thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 07/4/2008 của Tỉnh ủy khóa XIII; Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK, ngày 07/10/2008 của Đảng ủy Khối khóa IV về đẩy mạnh cải cánh hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Quyết định số 2689/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2018, Quyết định số 205/QĐ-TCTHADS ngày 06/02/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2018, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị trong công tác này; thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời những hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục.
           2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó tập trung vào những đơn vị yếu kém, hạn chế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp nguyên tắc tập trung thống nhất ngành dọc.
         3. Quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công và các Nội quy, Quy chế nội bộ đã ban hành.
        4. Thực hiện hiệu quả hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong THADS; Tập trung triển khai cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án.
          5. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức trên các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ...
 
                                                                                                                      Chi bộ cơ quan Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: