Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 01) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Đậu- Võ Thanh Thủy (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (06/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 01) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Đậu- Võ Thanh Thủy (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 526/TB-CCTHADS ngày 01/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 07) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Văn Tính (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (06/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 07) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Văn Tính (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 541/TB-CCTHADS ngày 05/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Văn Công Biền- Văn Công Tòng (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (06/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Văn Công Biền- Văn Công Tòng (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 542/TB-CCTHADS ngày 05/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Khắc Qiu- Phạm Thị Diệu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (06/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đinh Khắc Qiu- Phạm Thị Diệu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 543/TB-CCTHADS ngày 05/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Hiền Em; vụ Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (06/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Hiền Em; vụ Nguyễn Thị Nguyên (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 547/TB-CCTHADS,  548/TB-CCTHADS ngày 06/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Thúy Liễu-Trương Bá Khánh Trình (CHV Trần Thị Thu Bình) (05/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trương Thúy Liễu-Trương Bá Khánh Trình (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 320/TB-CCTHADS ngày 02/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Théo Bình Nguyên (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (05/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Théo Bình Nguyên (CHV Nguyễn Anh Tuấn). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 300/TB-CCTHADS ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 539/TB-CCTHADS ngày 05/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Mai Phát Đạt (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga) (05/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Mai Phát Đạt (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 127/TB-CCTHADS ngày 02/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo (lần 2) thi hành dân sự vụ Mai Thị Thùy Dung (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga) (05/06/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo (lần 2) thi hành dân sự vụ Mai Thị Thùy Dung (CHV Nguyễn Thị Liễu Nga). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 128/TB-CCTHADS ngày 02/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: