Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Trần Thị Hòa (CHV Trần Thị Mỹ Long) (21/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Trần Thị Hòa (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 188/TB-THADS ngày 21/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Nguyễn Thị Cẩm Tú (CHV Trần Thị Mỹ Long) (21/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Nguyễn Thị Cẩm Tú (CHV Trần Thị Mỹ Long). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 189/TB-THADS ngày 21/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Lê Thị Kiều Nga (CHV Phan Hoàng Giang) (21/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự Lê Thị Kiều Nga (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 115/TB-CCTHADS ngày 21/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (20/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Đặng Nghĩa Nhân). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 185/TB-THADS ngày 20/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Phước Sang (CHV Hồ Quang Khải) (20/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Phước Sang (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 110/TB-CCTHADS ngày 19/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm. 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Hiệp Phú An (CHV Hồ Quang Khải) (20/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Hiệp Phú An (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 111/TB-CCTHADS ngày 19/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Thị Ngọc Bích (CHV Nguyễn Ngọc Phương) (20/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đoàn Thị Ngọc Bích (CHV Nguyễn Ngọc Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 283/TB-THADS ngày 19/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Vương Bình Nam (CHV Nguyễn Trương Dũng) (20/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Vương Bình Nam (CHV Nguyễn Trương Dũng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 42/TB-CCTHADS ngày 20/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Phong (CHV Hồ Quang Khải) (19/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Thanh Phong (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 108/TB-CCTHADS ngày 16/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm. 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Chàng (CHV Hồ Quang Khải) (19/02/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Chàng (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 109/TB-CCTHADS ngày 19/02/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ” đính kèm. 
Các tin đã đưa ngày: