Sign In

Công văn chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo, báo cáo thống kê đảm bảo chính xác số liệu thực tế (07/10/2015)

Chỉ đạo các Chấp hành viên và cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện chế độ báo cáo, báo cáo thống kê đảm bảo chính xác số liệu thực tế, kiên quyết không chạy theo thành tích; không để xảy ra tình trạng vì chạy theo thành tích mà báo cáo thống kê thiếu trung thực
Các tin đã đưa ngày: